Kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński została założona przez uznanych ekspertów w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego - adwokat Paulinę Kieszkowską-Knapik, adwokat Ewę Rutkowską oraz w zakresie prawa konkurencji - radcę prawnego Marcina Kolasińskiego. Kancelarię współtworzy doświadczony zespół pracujący od dawna z jej założycielami.

Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych
(m.in. Baker & McKenzie, Hogan Lovells, CMS Cameron McKenna).

Jesteśmy regularnie rekomendowani jako wiodąca kancelaria i prawnicy w dziedzinach prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak: Chambers Europe, Legal 500 czy ranking dziennika Rzeczpospolita. W prestiżowym rankingu Chambers Europe nasza kancelaria wyróżniana jest od 2014 roku za najlepszą praktykę prawa farmaceutycznego (Life Sciences) w Polsce.

Doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom. Pracujemy dla nich od lat i rozumiemy ich potrzeby. Dbamy o to, aby nasza pomoc zapewniała klientom nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także praktycznie wspierała ich działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi i zasadami prawa konkurencji. Doradzamy im w relacjach z organami państwa, innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkt.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z różnych branż, przy czym szczególną ekspertyzę posiadamy w doradztwie dla branż farmaceutycznej i medycznej. To doświadczenie wykorzystujemy w pracy dla klientów także z innych sektorów gospodarki. Wspieramy prawnie również organizacje pracodawców i izby gospodarcze.

Doradzamy w oparciu o prawo polskie i prawo europejskie. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, jeśli zachodzi potrzeba wsparcia prawników z innych jurysdykcji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Angażujemy się także w pomoc prawną pro bono.

Doradztwo Regulacyjne

 • Sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia
  • Leki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Badania kliniczne i badania obserwacyjne
   • Rejestracja leków i zmiany porejestracyjne
   • Wytwarzanie i import leków
   • Obrót hurtowy lekami
   • Działalność aptek i obrót detaliczny lekami
   • Pharmacovigilance
   • Reklama leków
   • Compliance
   • Regulacje dotyczące leków weterynaryjnych
   • Postępowania przed GIF, URPL, MZ i sprawy przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa farmaceutycznego
   • Działania przedsiębiorców w świetle branżowych kodeksów dobrych praktyk
   • Spory na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Wyroby medyczne

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Zgłoszenia i powiadomienia organów regulacyjnych
   • Badania kliniczne wyrobów medycznych
   • Wytwarzanie, import i dystrybucja wyrobów medycznych
   • Reklama wyrobów medycznych
   • Compliance
   • Incydenty medyczne
   • Postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi
   • Doradztwo na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Refundacja

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Market access
   • Refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
   • Postępowania refundacyjne
   • Postępowania odwoławcze i sprawy przed sądami administracyjnymi w sprawach refundacji
   Polski
  • Ochrona zdrowia

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Spory świadczeniodawców i świadczeniobiorców z NFZ
   • Postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów leczniczych
   • Eksperymenty medyczne i badania naukowe
   • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy
   • Kwestie prawne w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych powiązanych aktów prawnych
   Polski
  • Żywność i kosmetyki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Postępowania notyfikacyjne
   • Kwestie regulacyjne dotyczące żywności i kosmetyków
   • Reklama żywności i kosmetyków
   • Bezpieczeństwo żywności i kosmetyków
   • Postępowania przed GIS i innymi organami nadzoru
   • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
   Polski
 • Inne sektory regulowane

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Rozwiązania sektorów wysoce regulowanych np. sektora telekomunikacyjnego, pocztowego, energetycznego czy kolejowego
  • Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych na prowadzenie działalności
  • Wprowadzanie na rynek nowych produktów lub ustalanie warunków ich sprzedaży
  • Dostęp do sieci (third party access)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pozostałe doradztwo regulacyjne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ograniczenia prawne prowadzenia działalności w sektorach innych niż wysoce regulowane
  • Produkty borderline i identyfikacja odpowiadających im regulacji sektorowych
  • Standaryzacja, certyfikacja i znakowanie produktów, w tym znak CE
  • Wymagania jakościowe i dozory techniczne
  • Inspekcje i organy nadzorujące rynki
  • Znakowanie produktów

Doradztwo Konkurencyjne

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja niedozwolonych porozumień
  • Identyfikacja nadużywania pozycji dominującej
  • Zawiadomienia do organów antymonopolowych o naruszeniu prawa konkurencji
  • Zgłoszenia zamiarów koncentracji przedsiębiorców do organów antymonopolowych
  • Opracowywanie strategii dystrybucyjnych i marketingowych zgodnych z prawem konkurencji
  • Szkolenia na temat zachowania zgodności działań z prawem konkurencji
  • Audyty antymonopolowe
  • Próbne przeszukania (mock dawn raids)
  • Procedury na wypadek kontroli organów antymonopolowych i asystowanie klientom w razie takich kontroli
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja czynów nieuczciwej konkurencji
  • Negocjacje z uczestnikami rynku w sprawach popełnianych przez nich czynów nieuczciwej konkurencji
  • Audyty zgodności działań z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Opracowywanie bezpiecznych prawnie strategii handlowych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Postępowania przetargowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Przygotowywanie postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych i prywatnych
  • Przygotowywanie ofert przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych
  • Opracowywanie szczególnych strategii przetargowych (np. tworzenie konsorcjów)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pomoc publiczna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Analiza możliwości zaistnienia pomocy publicznej w określonych sytuacjach
  • Identyfikacja dozwolonej i zakazanej pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące przyznawania pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące zwrotu nielegalnej pomocy publicznej

Prawo Konsumenckie

 • Klauzule abuzywne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja postanowień umownych naruszających interesy konsumentów
  • Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet i inne formy nowoczesnej komunikacji
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka stosowania klauzul abuzywnych
  • Rejestr klauzul niedozwolonych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja naruszeń zbiorowych interesów konsumentów (np. nieuczciwe praktyki rynkowe, czyny nieuczciwej konkurencji)
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów
  • Przygotowywanie zasad polityki informacyjnej w ramach relacji handlowych z konsumentami
  • Postępowania administracyjne i sądowe

   

Odpowiedzialność za produkt

 • Bezpieczeństwo produktu

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ogólne bezpieczeństwo produktu oraz wymogi szczególne dla danego rodzaju produktów
  • Środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych
  • Wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku
  • Postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z rynku
  • Zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt
 • Sytuacje kryzysowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ocena ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii
  • Koordynacja działań ekspertów i zespołu kryzysowego
  • Reprezentacja przed organami nadzoru i organami ścigania
  • Wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi
  • Wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR
  • Współpraca z ubezpieczycielami
 • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Budowanie strategii wobec roszczeń odszkodowawczych
  • Koordynacja procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych
  • Negocjacje ugodowe
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych
  • Współpraca z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR oraz ubezpieczycielami

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • RODO

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Audyty oraz wdrożenia wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 (RODO), w tym opiniowanie oraz tworzenie wymaganej dokumentacji
  • Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. przekazywanie danych poza EOG, przetwarzanie tzw. danych wrażliwych oraz wykorzystanie danych w celach marketingowych)
  • Tworzenie i negocjowanie umów dotyczących danych osobowych (m.in. umowy powierzenia przetwarzania, porozumienia między administratorami lub współadministratorami danych, itd.)
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących danych osobowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi, a także w sprawach cywilnych i karnych związanych z ochroną danych
  • Szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA | NOWE TECHNOLOGIE

 • Własność intelektualna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Wszystkie aspekty własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, prawa do oprogramowania, prawa do znaków towarowych, tajemnice handlowe (poufne know-how), a także nieuczciwa konkurencja, w tym nieuczciwa reklama
  • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, jak i wyspecjalizowanymi sądami ds. własności intelektualnej w szczególności w sprawach o naruszenie patentów, praw do znaków towarowych i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji
  • Reprezentowanie klientów przed sądami polubownymi w postępowaniach dotyczących nazw domen internetowych
  • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz EUIPO, a także przed sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym) w postępowaniach dotyczących unieważnienia, sprzeciwu wobec rejestracji oraz wygaśnięcia praw własności przemysłowej
  • Postępowania przed organami celnymi dotyczących własności intelektualnej
  • Reprezentowanie klientów przed polskimi i unijnymi organami w postępowaniach dotyczących zgłoszeń znaków towarowych
  • Zarządzanie portfelami znaków towarowych
  • Zdolność rejestrowa oraz możliwość wykorzystania w działalności gospodarczej patentów, znaków towarowych oraz wzorów
  • Monitoring znaków towarowych zarejestrowanych przez inne podmioty, opiniowanie i tworzenie strategii ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym umów przenoszących te prawa lub umów licencyjnych, a także umów o wniesienie własności intelektualnej i know-how jako aportu do spółek handlowych
 • Nowe technologie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Licencjonowanie oprogramowania (m.in. opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie oraz lokalizowanie umów licencyjnych, a także umów na wdrożenie, utrzymanie (w tym SLA) i rozwój systemów informatycznych)
  • Ochrona danych nieosobowych, w tym ich swobodny przepływ, „własność” i inne prawa do danych, a także prawne aspekty Big Data
  • Prawne aspekty outsourcingu usług IT, wykorzystania chmury obliczeniowej i technologii blockchain oraz wykorzystania sieci neuronowych
  • Opiniowanie oraz tworzenie wymaganej dokumentacji (m.in. warunków korzystania oraz polityk prywatności, polityk cookies i in. dla serwisów internetowych, profili w mediach społecznościowych (fanpage), sklepów internetowych (i innych działań w zakresie e-commerce), a także dla konkursów i innych akcji promocyjnych (zarówno online, jak i offline))
  • Reprezentowanie dostawców usług elektronicznych
  • Prawne aspekty tworzenia i dystrybucji gier komputerowych, muzyki, a także e-booków
  • E-zdrowie, telemedycyna, informatyzacja podmiotów leczniczych, nowoczesne wyroby medyczne i aplikacje mobilne dla ochrony zdrowia (mHealth)
  • Opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie umów o zachowaniu poufności, umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych, itd.

Pozostałe Doradztwo

 • Compliance

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja obszarów ryzyka prawnego
  • Tworzenie procedur compliance (na poziomie polskim oraz europejskim)
  • Weryfikacja procedur korporacji międzynarodowych w świetle prawa polskiego
  • Koordynacja lokalizacji procedur oraz doradztwa compliance w innych krajach
  • Szkolenia w zakresie compliance
  • Ocena zgodności działań z regułami compliance
  • Audyty compliance
  • Negocjowanie umów obejmujących klauzule compliance
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach organów odpowiedzialnych za obszary z zakresu compliance
  • Szkolenia i procedury wewnętrzne na wypadek kontroli organów (dawn raids)
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt
  • Spory z zakresu ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, w tym spory reklamowe
  • Spory z zakresu prawa konsumenckiego
  • Spory z zakresu importu równoległego leków
  • Inne spory w sprawach gospodarczych
  • Postępowania przed sądami arbitrażowymi (stałymi i ad hoc)
  • Postępowania sądowo-administracyjne (WSA i NSA)
  • Postępowania przed branżowymi sądami dyscyplinarnymi i Radą Etyki Reklamy
  • Indywidualne skargi do Trybunału Konstytucyjnego
 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa reklamy itp.
  • Konsultowanie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorców, np. doradztwo w trakcie procesów koncentracji, reorganizacji modeli dystrybucyjnych
  • Prowadzenie procesów due dilligence przedsiębiorców
 • Prawo europejskie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Doradztwo w zakresie relacji prawa europejskiego i prawa polskiego
  • Odpowiedzialność państwa za nieprawidłową implementację prawa europejskiego
  • Wykorzystanie prawa europejskiego w relacjach handlowych z uczestnikami rynku
  • Postępowania przed Komisją Europejską i sądami europejskimi
 • Wsparcie prawne dla organizacji branżowych

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Bieżące doradztwo prawne
  • Szkolenia i audyty
  • Analiza zgodności projektów aktów prawnych z prawem europejskim
  • Analiza praktycznych skutków planowanych zmian w przepisach
  • Przygotowywanie projektów stanowisk w konsultacjach społecznych
  • Tworzenie i zmiany kodeksów dobrych praktyk

Wspólnicy

 • Paulina Kieszkowska-Knapik - Adwokat

  doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

  Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu  analizowania i poddawania debacie publicznej  regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

  Od wielu lat rekomendowana przez polskie („Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, The Legal 500) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. 

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika „Rzeczpospolita” 

  Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

  Chambers Europe 2023 –​ Life Sciences –​ STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie).

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023
  – Healthcare and life sciences –  LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert). 

  Puls Medycyny – Lista Stu 2022

  Paulina Kieszkowska-Knapik na liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2022 roku.

  e-mail: paulina.kieszkowska-knapik@krklegal.pl

 • Ewa Rutkowska - Adwokat

  jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i międzynarodowych spółek z branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i sektora FMCG. Doradza organizacjom branżowym, które wielokrotnie reprezentowała jako stronę społeczną w procesie legislacyjnym, a także wspierała przy pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk. Ewa także doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego, m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

  Ewa Rutkowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnym sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Jest Przewodniczącą Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Należy również do grona mediatorów/koncyliatorów Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców oraz zasiada we władzach Komitetu Prawa Produktowego oraz Reklamy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników jako Diversity and Inclusion Officer (Product Law and Advertising Committee, International Bar Association).

  Od lat rekomendowana w rankingach kancelarii prawniczych i prawników: polskich (ranking dziennika „Rzeczpospolita") oraz międzynarodowych (np. Chambers Europe, The Legal 500 EMEA) jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce, a przez ranking Who's Who Legal, w dziedzinie odpowiedzialności za produkt.

  Ewa przez wiele lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells (wcześniej Lovells), tworząc i kierując tam praktyką farmaceutyczną i odpowiedzialności za produkt. Następnie dołączyła ze swoim zespołem jako partner do kancelarii Baker & McKenzie, z którą współpracowała prawie cztery lata. 

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika „Rzeczpospolita”
  Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

  Who's Who Legal 2022 

  Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence): Ewa Rutkowska posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w wielu obszarach odpowiedzialności za produkt".

  Ewa Rutkowska wyróżniona jako jedyny Global Leader w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce: „Ewa Rutkowska jest uznawana przez środowisko branżowe za najlepszego prawnika w Polsce w sprawach o odpowiedzialność za produkt".

  Chambers Europe 2023 ​ Life Sciences  BAND 1

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023:
  Healthcare and life sciences LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)
  oraz rekomendowany prawnik w kategorii Dispute Resolution.

  e-mail: ewa.rutkowska@krklegal.pl

   

 • Marcin Kolasiński - Radca prawny

  posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.

  Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami.

  Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji – International Competition Network.

  Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych. 

  Chambers Europe 2023 – Competition / Antitrust  BAND 2

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023 Competition / Antitrust  rekomendowany Marcin Kolasiński

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita” - Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

  Who’s Who Legal 2022 -  Marcin Kolasińki wyróżniony jako Global Leader w dziedzinie Competition.

  Expert Guides 2022 (międzynarodowy ranking prawników) - rekomendowany Marcin Kolasiński w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

  e-mail: marcin.kolasinski@krklegal.pl

Partner

 • Michał Chodorek - Adwokat

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.

  Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.

  Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge a także studiów podyplomowych na kierunku Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  Rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Healthcare and Life Sciences, a także rekomendowany w kategorii Trade mark star 2022 przez międzynarodowy ranking prawniczy IP Stars (Managing IP) 2022.

  e-mail: michal.chodorek@krklegal.pl

 • Michał Tracz - Radca prawny

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym oraz kosmetycznym. Doradza również w zakresie prawnych aspektów produkcji, importu, dystrybucji i marketingu innych produktów regulowanych, takich jak np. pasze, produkty lecznicze weterynaryjne, środki higieniczne, chemia gospodarcza czy produkty biobójcze.

  Reprezentuje klientów przed organami, w szczególności Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zajmuje się także wsparciem w sytuacjach kryzysowych (wstrzymanie/wycofanie z obrotu, np. system RASFF) oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie procedur i szkoleń.

  Wspiera przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów, w tym sieci handlowe) oraz inicjatywy i organizacje branżowe. Doradza właścicielom, członkom zarządów oraz działom m.in. prawnym i compliance, regulatory, medycznym, zapewnienia jakości, R&D, public affairs, public relations, marketingu i sprzedaży. Obszarem jego zainteresowania i doradztwa są także kwestie compliance oraz samoregulacja biznesu. Uczestniczył m.in. w tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Suplementów Diety. Ma ponadto doświadczenie w koordynacji wsparcia prawnego w różnych krajach.

  Przed dołączeniem do KRK przez blisko 9 lat pracował w zespole Life Sciences jednej z największych polskich kancelarii prawnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał ponad 100 podmiotom z różnych branż regulowanych, w tym FMCG.

  Michał Tracz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

  Rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Healthcare and Life Sciences oraz wyróżniony indywidualnie w kategorii Rising Star.

  e-mail: michal.tracz@krklegal.pl

COUNSEL

 • Ewa Auleytner - Radca prawny

  specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym związanym z rozwiązywaniem sporów oraz w zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi. Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych, m.in. związanych z nieuczciwą konkurencją oraz w sporach dotyczących wykonania umów. Ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności cywilno- i karnoprawnej z tytułu szkody na zdrowiu. Reprezentowała klientów w wielu sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, związanych z kwestią niedozwolonych postanowień umownych a także w sprawach z zakresu prawa pracy. Z sukcesem stawała również przed Sądem Unii Europejskiej.

  Ewa Auleytner zdobywała doświadczenie zawodowe podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White & Case, Gide Loyrette Nouel, Hogan Lovells i Baker McKenzie.

  Rekomendowana w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Dispute Resolution.

  e-mail: ewa.auleytner@krklegal.pl

Prawnicy

 • Marcelina Izydorczyk - Adwokat

  specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z branży spożywczej i farmaceutycznej w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, kwestii compliance, wytwarzania i dystrybucji. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług a także zagadnienia związane z regulacją sektora pasz i kosmetyków. 

  Przed dołączeniem do kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie zawodowe doradzając podmiotom z sektora Life Sciences w renomowanych polskich kancelariach prawnych.

  Marcelina ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa na Georg-August-Universität w Getyndze w Niemczech. Marcelina jest również stypendystką VII edycji programu Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi.

  e-mail: marcelina.izydorczyk@krklegal.pl

 • Emilia Kałyńczak - Radca prawny

  zajmuje się sprawami szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego. W swojej codziennej pracy koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej spółkom prowadzącym działalność na rynku ochrony zdrowia i FMCG. Przygotowuje, weryfikuje i negocjuje umowy oraz doradza klientom w zakresie ich codziennej działalności. Główny obszar jej specjalizacji to zapewnienie zgodności z przepisami oraz reklama produktów leczniczych, suplementy diety i wyroby medyczne. Wspiera również prawników KRK w zakresie postępowań administracyjnych oraz prowadzenia postępowań przed sądami administracyjnymi. Ponadto, dzięki secondmentom w wiodących międzynarodowych firmach farmaceutycznych miała możliwość poznania specyfiki pracy wewnątrz organizacji.

  Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński ukończyła dwuletni staż w dziale prawnym międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Zdobyła również doświadczenie zawodowe jako stażystka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w innych polskich kancelariach prawnych.

  Emilia jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie swoich studiów uczestniczyła w dwuletnim programie specjalizacyjnym pt. „Prawo gospodarcze", który umożliwił jej zdobycie dogłębnej znajomości prawa gospodarczego, handlowego i finansowego.

  Emilia Kałyńczak jest członkiem Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

  e-mail: emilia.kalynczak@krklegal.pl

 • Katarzyna Kęska - Adwokat

  od ponad dwunastu lat doradza klientom z sektora farmaceutycznego, medycznego i spożywczego. Doświadczenie zawodowe nabywała w działach Life Sciences międzynarodowych kancelarii prawnych, a także jako prawnik in-house w jednej z największych polskich firm farmaceutycznych, w której pracowała przez siedem lat, w tym dwa lata w dziale compliance.

  Katarzyna specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rejestracji, reklamy, sprzedaży i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Wielokrotnie reprezentowała klientów w negocjacjach, jak i w postępowaniach przed organami nadzoru. Brała także udział w procesach due dilligence przedsiębiorców.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu działań marketingowych i sprzedażowych, w tym weryfikacji materiałów promocyjnych i reklamowych, prowadzeniu szkoleń i audytów. Uczestniczyła w przygotowywaniu sektorowych kodeksów dobrych praktyk, regulaminów sądów dyscyplinarnych oraz w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych procedur i instrukcji firmowych. Przez wiele lat pełniła również rolę arbitra w stowarzyszeniach branżowych.

  e-mail: katarzyna.keska@krklegal.pl

 • Justyna Nowak - Radca prawny | Doktor nauk prawnych

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym, w szczególności – suplementów diety, prawie ochrony konsumentów i prawie reklamy. Przed dołączeniem do KRK przez kilka lat pracowała jako prawnik in-house w jednej z największych polskich spółek farmaceutycznych, gdzie współtworzyła i wspierała prawnie struktury zagraniczne. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej. Pracę doktorską poświęciła problematyce samoregulacji i koregulacji na rynkach środków spożywczych.

  Justyna posiada rozległe doświadczenie w reprezentowaniu hurtowni farmaceutycznych i aptek, jak również producentów żywności prozdrowotnej przed organami administracji publicznej oraz w sporządzaniu umów dla tych podmiotów. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności obsługę hurtowni farmaceutycznych i aptek w postępowaniach administracyjnych, kontrolę nad przestrzeganiem DPD w relacjach międzynarodowych, zagadnienia dotyczące serializacji leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Justyna jest współautorką raportu dotyczącego zasad przejrzystości na unijnych rynkach farmaceutycznych.

  Doradza również producentom żywności w zakresie znakowania i reklamy, umów dystrybucyjnych i agencyjnych, wsparcia prawnego i koordynacji działań z prawnikami zagranicznymi w zakresie postępowań przez organami urzędowej kontroli żywności i organami ochrony konsumentów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, szkoleń dla działów marketingu z zakresu reklamy środków spożywczych oraz samoregulacji i koregulacji – tworzenia i funkcjonowania kodeksów.

  Justyna jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników: International Association of Young Lawyers (AIJA).

  e-mail: justyna.nowak@krklegal.pl

 • Zuzanna Rosłonowska - Adwokat

  swoją codzienną praktykę koncentruje na kwestiach związanych z refundacją produktów leczniczych, szeroko pojętą organizacją, finansowaniem i kontraktowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zagadnieniami związanym z biologicznymi produktami leczniczymi.

  Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań są również prawa pacjentów. W związku z tym, do jej obowiązków należy również pomoc w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach pro bono prowadzonych przez KRK. Sprawy te dotyczą przede wszystkim refundacji leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Zuzanna Rosłonowska zdobywała doświadczenie w innej polskiej kancelarii prawnej oraz dziale prawnym jednej z organizacji pozarządowych. Zuzanna jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi.

  e-mail: zuzanna.roslonowska@krklegal.pl

 • Bartłomiej Sasin - Adwokat

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, wyrobach medycznych oraz doradztwie legislacyjnym. Doradza krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom, m.in. w zakresie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, marketingu, refundacji, compliance, negocjowania umów oraz działalności aptek.

  Od lat aktywnie wspiera organizacje branżowe z sektora Life Sciences. Uczestniczył w kluczowych dla branży inicjatywach takich jak utworzenie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Reprezentował organizację branżowe w pracach nad zmianami legislacyjnymi („Apteka dla aptekarza”, ustawa o Funduszu medycznym czy „ustawa o zawodzie farmaceuty”).

  Jest autorem licznych publikacji oraz prelegentem na szkoleniach oraz wydarzeniach branżowych.

  Bartłomiej Sasin jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

  Rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Healthcare and Life Sciences.

  e-mail: bartlomiej.sasin@krklegal.pl

 • Julia Żychlińska - Radca prawny

  zajmuje się sprawami z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz ogólnego bezpieczeństwa produktu. Doradza podmiotom z branż regulowanych w kwestiach regulacyjnych oraz kontraktowych związanych z wprowadzaniem na rynek różnego rodzaju produktów. Wspiera prawników kancelarii w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych. Do jej zainteresowań należą także prawo własności intelektualnej oraz prawo Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych w działach Life Sciences i Competition oraz w fundacji świadczącej pomoc prawną pro bono.

  Julia Żychlińska jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Center, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Brała udział w 23. edycji Central and Eastern Europe Moot Court Competition współorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Rekomendowana w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Dispute Resolution.

  e-mail: julia.zychlinska@krklegal.pl

 • Monika Kupis - Aplikant radcowski

  świadczy usługi prawne dla podmiotów z sektora Life Sciences. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży technologii medycznych oraz farmaceutycznej w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług, badań klinicznych, ochrony danych osobowych oraz compliance.

  Przed dołączeniem do kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie doradzając w renomowanych polskich kancelariach prawnych. Monika współtworzy Fundację Law4Tech oraz jest alumnem programu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe na Rechtswissenschaftliche Fakultät w Kolonii w Niemczech, jest również absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Moguncji i Heidelbergu. Jest autorką szeregu publikacji branżowych dotyczących prawa nowych technologii medycznych.

  Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

  e-mail: monika.kupis@krklegal.pl

 • Paweł Sobel - Prawnik

  zajmuje się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii i zagadnieniami prawnymi z zakresu e-commerce.

  Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywał doświadczenie w innych kancelariach prawnych, firmach consultingowych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. W ramach swoich obowiązków pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółkach zajmujących się badaniami rynkowymi, sprzedażą oraz wsparciem IT.

  Paweł ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student działał w kołach naukowych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) oraz Prawa Międzynarodowego Publicznego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych organizacjach studenckich, angażując się m.in. w organizację projektu modelowych obrad parlamentu europejskiego w Strasburgu (MEUS).

  e-mail: pawel.sobel@krklegal.pl

 • Mateusz Winczura - Prawnik

  w swojej codziennej pracy wspiera prawników kancelarii w prowadzeniu postępowań sądowych oraz postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz prawem ochrony konsumentów.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Mateusz zdobywał doświadczenie w działach procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych. Odbył także staż w kancelarii w Stanach Zjednoczonych, zajmującej się postępowaniami spornymi

  Mateusz ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski. Georgia State University i Emory University. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki postępowania cywilnego. Został laureatem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz szeregu innych nagród i stypendiów naukowych. Mateusz jest też autorem kilkunastu publikacji oraz referatów naukowych m.in. z dziedziny prawa prywatnego i postępowania cywilnego.

  Rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal500 EMEA 2023 w kategorii Dispute Resolution.

  e-mail: mateusz.winczura@krklegal.pl

Of Counsel

 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW - Adwokat

  doradza przedsiębiorcom i organizacjom ochrony zdrowia w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

  Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z dziedziny nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (wydania z 2008, 2012 i 2019 r.) oraz monografii: „Prawo reklamy i promocji”, „Prawo Internetu” oraz „Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii „Cyber Law in Poland”. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

  Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.

  Chambers Europe 2020: Life Sciences - BAND 4  

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 – TMT – rekomendowany Marek Świerczyński

  „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”.

  e-mail: marek.swierczynski@krklegal.pl

 • Wyróżnienia Kancelarii
  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2023 dziennika „Rzeczpospolita”

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and Life Sciences – TIER 1

   Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. dysponuje zespołem „doświadczonych ekspertów”, którzy posiadają rozległą wiedzę na temat sektora farmaceutycznego, medycznego, spożywczego i kosmetycznego. Kancelaria otrzymuje zlecenia od krajowych i globalnych liderów branży, a wśród jej klientów znajduje się również Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Obok działalności doradczej, grupa często prowadzi sprawy sporne. Działem kierują Paulina Kieszkowska-Knapik i Ewa Rutkowska. Pierwsza z nich regularnie doradza w kwestiach refundacyjnych, natomiast druga jest szczególną specjalistką w zakresie odpowiedzialności za produkt. Michał Tracz jest kolejnym kluczowym nazwiskiem, na które warto zwrócić uwagę.

    

   Referencje:

   Wyjątkowo kompetentny zespół wykazujący się bardzo dobrą znajomością odpowiednich przepisów w połączeniu z ich praktycznym zastosowaniem.
   Prawnicy wykazali się głęboką znajomością prawa i praktyki władz lokalnych, co pozwoliło im na udzielenie dopasowanych do potrzeb klienta praktycznych porad. Zespół był łatwo dostępny i wykazywał się poczuciem pilności.
   Inteligentni, otwarci, doświadczeni, pozytywnie myślący, nastawieni na rozwiązywanie problemów.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. wyróżnia się tym, że koncentruje się na sprawach na styku prawa konkurencji i nauk przyrodniczych; ta „unikalna specjalizacja” jest bardzo chwalona przez klientów i zapewnia, że kancelaria jest obsługiwana przez pokaźną listę czołowych nazwisk z sektora opieki zdrowotnej. Kluczowymi obszarami działalności są umowy dystrybucyjne pomiędzy podmiotami działającymi na rynku, kwestie kontroli połączeń przedsiębiorstw oraz sprawy dotyczące nadużywania pozycji dominującej. Marcin Kolasiński kieruje zespołem „doświadczonych ekspertów”.

    

   Referencje:

   Inteligentny, otwarty, doświadczony, pozytywnie myślący, skupiony na rozwiązywaniu problemów.
   Ta kancelaria naprawdę pracuje jako zespół! Zasoby są przydzielane do zadań w oparciu o doświadczenie, ale także pozwalając młodszym członkom na naukę. Jest to jednak bez żadnych wad dla klienta.
   Zespół ma podejście oparte na rozwiązaniach i zawsze jest zainteresowany tym, jak rzeczy działają w praktyce. Co więcej, niektórzy członkowie kancelarii są również zaangażowani w dyskusje na temat kształtu ustaw w różnych komisjach, więc od samego początku są świadomi nadchodzących zmian i możliwych rezultatów.

    

   Dispute resolution – TIER 4

   Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. reprezentuje wiodące firmy z różnych sektorów przemysłu w sporach z konkurentami, konsumentami i organami administracji. Podstawowymi filarami praktyki są kwestie kontraktowe oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, przy czym dogłębna znajomość branży farmaceutycznej przez kierującą zespołem Ewę Rutkowską przyczynia się do utrzymania renomy kancelarii w tej ostatniej dziedzinie.

    

   Referencje:

   „Inteligentny, otwarty, doświadczony, pozytywnie myślący, nastawiony na rozwiązywanie problemów.
   „Potrafiący z powodzeniem pełnić rolę ekspertów / specjalistów / doradców / partnerów biznesowych jednocześnie.
   „Zespół jest komercyjny i wysoce ekspercki. Czas realizacji jest imponujący i ma doskonałą wartość.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona jako Kancelaria Pro Bono.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Zespół healthcare & life sciences w butikowej kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. z o.o. j. wspiera firmy działające na rynkach regulowanych, takich jak sektor farmaceutyczny, medyczny, spożywczy i kosmetyczny. Zespół coraz częściej doradza również w zakresie nowych technologii, takich jak zastosowanie sztucznej inteligencji i e-zdrowie. Zespołem współkierują Paulina Kieszkowska Knapik i Ewa Rutkowska. W ostatnim czasie dołączyli do niego senior associates: Michał Tracz - ekspert w zakresie prawa żywnościowego i kosmetycznego (…), we wrześniu 2020 roku, oraz Bartłomiej Sasin specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym (…), w kwietniu 2021 roku. Michał Chodorek w czerwcu 2021 roku został partnerem w kancelarii.

   Różnorodność to bardzo mocny atut tego zespołu. To butikowa kancelaria prawna, w której pracują świetni specjaliści. Myślę, że to, co czyni ich wyjątkowymi, to również ich działania pro bono, zwłaszcza na rzecz pacjentów i organizacji pacjentów. Ten zespół jest pełen energii i charakteryzuje się podejściem biznesowym.

   Kancelaria KRK to zespół wielu doświadczonych prawników, którzy doskonale rozumieją specyfikę rynku i jego otoczenie prawne, co czyni tę kancelarię wyjątkową w obszarze, w którym działają. Doradztwo KRK opiera się na bardzo praktycznym podejściu do prowadzonych przez nich spraw, dogłębnej znajomości zagadnień prawnych i doskonałym rozumieniu dynamiki rynku.

   Współpracujemy z KRK od wielu lat z tego prostego powodu, że jest to jedna z najlepszych praktyk z dziedziny Healthcare na polskim rynku. To prawdziwi eksperci w tym obszarze, bardzo elastyczni, profesjonalni i otwarci. Niezwłocznie odpowiadają na nasze zapytania. Możemy na nich polegać; zwyczajnie ufamy ich rozwiązaniom prawnym i biznesowym. Co również istotne, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Sp. j. doradza w kwestiach regulacyjnych i w zakresie prawa konkurencji klientom z branży FMCG, finansowej, medialnej i farmaceutycznej. Na uwagę zasługują kompetencje zespołu w obszarze prawa konkurencji w zakresie umów dystrybucyjnych i umów o współpracy oraz kwestii nadużywania pozycji dominującej. Marcin Kolasiński jest szefem praktyki, w której wykorzystuje również swoje poprzednie doświadczenia z pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

   (Prawnicy KRK) są bardzo responsywni i traktują Cię jakbyś był ich jedynym klientem. Zawsze pomocni, nawet w niestandardowych godzinach.

   Zespół jest bardzo oddany swoim obowiązkom i potrzebom klientów. Dodatkowo ich prawnicy rozumieją specyfikę biznesu, co czyni ich wyjątkowymi i co wyróżnia ich na tle innych kancelarii. Zawsze odnoszę wrażenie, że głęboko angażują się w każdy problem, z którym się mierzymy”.

    

   Dispute resolution – TIER 4

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Sp. j. to butik specjalizujący się w szczególności w prawie medycznym i farmaceutycznym. W związku z tym ich zespół ds. rozstrzygania sporów posiada imponujące doświadczenie w zakresie odpowiedzialności za produkt i szkód na zdrowiu, szczególnie w odniesieniu do badań klinicznych i kwestii związanych z produktami medycznymi. Działem kieruje wspózałożycielka KRK Ewa Rutkowska, którą klienci opisują jako doskonałego prawnika, który łączy dogłębne zrozumienie zarówno kwestii naukowych jak i prawa. Awansowana na stanowisko Counsel w 2021 roku Ewa Auleytner regularnie doradza polskim i międzynarodowym klientom z branży medycznej w zakresie obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt i udziela wsparcia prawnego w sytuacjach kryzysowych.

   Współpracuję z kancelarią przede wszystkim w sprawach sporów w sektorze farmaceutycznym – ich prawnicy posiadają niesamowitą wiedzę w kwestiach natury naukowej, a także oczywiście w zakresie polskiego prawa materialnego, procesowego i zagadnień strategicznych”.

    

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona za wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii Covid-19.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to butikowa kancelaria prawna specjalizująca się w sektorze Life Sciences i koncentrująca się na doradztwie dla klientów działających na rynkach regulowanych, w tym na rynku farmaceutycznym, medycznym, żywności i kosmetyków, oferująca unikalne połączenie podejścia etycznego i rozwiązań pro-biznesowych. Oprócz porad regulacyjnych niedotyczących sporów, zespół posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu odpowiedzialności produktowej. Zespół doradza organizacjom branżowym, w tym również INFARMA, w kwestiach dotyczących Ustawy refundacyjnej oraz prawa farmaceutycznego. Zespołem wspólnie kierują wspólniczki Paulina Kieszkowska-Knapik (legenda praktyki) oraz Ewa Rutkowska, którą klienci cenią za umiejętność rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności produktowej. Dołączenie rzecznika patentowego Piotra Zawadzkiego w marcu 2021 roku wzmocniło ofertę kancelarii w zakresie własności intelektualnej, skierowaną do klientów prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i Life Sciences. 

   Opinie Klientów: 

   To wspaniały zespół, w 100% zaangażowany w dziedzinę Life Sciences, posiadający ogromną wiedzę. Będący na bieżąco ze wszystkimi nowościami, to najlepsi prawnicy specjalizujący się w branży Life Sciences w Polsce.

   Ewa Rutkowska jest moją główną osobą kontaktową. Bardzo miło się z nią współpracuje, bardzo szybko udziela odpowiedzi, posiada ogromną wiedzę. Od czasu do czasu współpracuję także z Pauliną Kieszkowską-Knapik, która również jest liderem praktyki w zakresie ochrony zdrowia i Life Sciences.

   Ogromne doświadczenie w zakresie branży Life Sciences, praktyczne podejście do problemów, umiejętność przeprowadzania rozsądnej oceny ryzyka: dobre połączenie teorii i praktyki, doskonałe zrozumienie potrzeb klienta ze względu na doświadczenie w zakresie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Działalność kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego doskonale wpisuje się w sprawy z zakresu dziedziny Life Sciences, na której kancelaria się koncentruje. Główną osobą kontaktową jest Marcin Kolasiński, były zastępca dyrektora wydziału ochrony konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, ochrony konsumentów oraz prawie zamówień publicznych. Jest on ceniony za zdolność jasnego definiowania kluczowych kwestii prawnych oraz wyjaśnienia ich członkom organizacji biznesowych.

   Opinie Klientów: 

   Praktyczne podejście, koncentracja na rozwiązaniach, dogłębne zrozumienie sektora farmaceutycznego, porady oparte na analizie ryzyka prawnego wynikającego z praktyki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   Porady kancelarii są bardzo praktyczne, co jest możliwe wyłącznie dzięki znajomości przez członków zespołu rynku farmaceutycznego oraz zagadnienień opartych o prawo ochrony konkurencji, które są dogłębnie analizowane”.

    

   Dispute resolution – TIER 5

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to butikowa kancelaria prawna koncentrująca się na prawie farmaceutycznym i medycznym, w których również specjalizuje się jej zespół rozstrzygania sporów; kancelaria reprezentuje klientów w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji i reklamy, ochrony konsumentów, jak również w sporach regulacyjnych przed organami administracyjnymi. Zespół posiada również dogłębne doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów z branży farmaceutycznej w sporach dotyczących refundacji w następstwie decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Kierująca zespołem współzałożycielka kancelarii Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w sprawach odpowiedzialności produktowej. Senior Associate, Ewa Auleytner, koncentruje się na sporach umownych, często wynikających z wykonania umów cywilnych.

   To biegły i zmotywowany zespół o wysokich umiejętnościach”.

  • Chambers Europe 2021

   Life Sciences – BAND 1

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona za:

   1. wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii Covid-19;
   2. wewnętrzną organizację pracy kancelarii podczas epidemii Covid-19. 
  • Chambers Europe 2020

   Life Sciences – BAND 1

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to kancelaria prawna specjalizująca się w doradzwie na rzecz klientów z sektora ochorny zdrowia, life sciences. Doradza klientom z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Ten posiadający dużą wiedzę zespół specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, konkurencji i konsumentów, a także w reprezentowaniu klientów w sporach z konkurentami oraz organami administracji publicznej”.

   „To najsilniejszy i najbardziej renomowany zespół prawny w dziedzinie life sciences w Polsce. Mają rozległe doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Zbudowali swoją renomę na przestrzeni lat, doradzając innowacyjnym firmom i stowarzyszeniom branżowym”. 

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasinski Kancelaria Prawna sp. j. koncentruje się na doradztwie z zakresu kwestii regulacyjnych i ochrony konkurencji doardzając przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce, szczególnie na rzecz klientów działających w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami”.

   „Wyjątkowa znajomość wielu aspektów prawa konkurencji w koktekście otoczenia międzynarodowego, głębokie zaangażowanie w sprawy klientów, podejście zorientowane na znalezienie rozwiązań”.

   „Posiadają umiejętność znalezienia zadowalającego i zrównoważonego rozwiązania dla każdego problemu”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

  • Chambers Europe 2019

   Life Sciences BAND 1

   Competition / Antitrust BAND 3

    

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Współzałożycielki kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Paulina Kieszkowska-Knapik ('niekwestionowany lider w branży') i Ewa Rutkowska są wiodącymi specjalistami w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentują klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków. Innymi kluczowymi członkami kancelarii są 'uznany ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego' Natalia Łojko oraz Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, która koncentruje się na badaniach klinicznych, bezpieczeństwie dystrybucji oraz reklamie produktów. Do imponującego grona klientów kancelarii należą polskie organizacje branżowe Infarma oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie z zakresu prawa regulacyjnego i ochrony konkurencji w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Szczególnym obszarem naszej spezjalizacji jest prawo zamówień publicznych oraz prawo antymonopolowe. Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”. 

    

   TMT – TIER 4

   „Butikowa kancelaria prawna specjalizująca się w prawie ochrony zdrowia i life sciences - Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. - rozwija swoje kompetencje w zakresie prawa nowych technologii. Liderem zespołu jest Marek Świerczyński, zajmujący się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych. Współpracuje z nim adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.
   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii Prawo konkurencji.
   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii Prawo medyczne.

  • Chambers Europe 2018

   Life Sciences – BAND 1

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2018

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.

    

  • Chambers Europe 2017

   Life Sciences – BAND 1

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz  rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Polityka Insight 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie Prawa farmaceutycznego oraz rekomendowana w dziedzinie Prawa konkurencji.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2016

   Life Sciences – BAND 1

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w zakresie Competition / Antitrust oraz Dispute Resolution.

  • POLITYKA INSIGHT 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie Prawa farmaceutycznego.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w dziedzinie Prawo farmaceutyczne.

  • Chambers Europe 2015

   Life Sciences – BAND 1

    

  • LMG Life Sciences Awards 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński kancelarią prawną 2015 roku w Polsce.

  • POLITYKA INSIGHT 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2014

   Life Sciences – BAND 1

    

 • Wyróżnienia Indywidualne
  • Paulina Kieszkowska-Knapik

   Polski

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2023 dziennika „Rzeczpospolita”

   Paulina Kieszkowska-Knapik – Liderka w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert) 

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2022

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2022 roku.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

    

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2021  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2021 roku.

   Chambers Europe 2022

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Współkierująca zespołem Paulina Kieszkowska-Knapik to legenda praktyki.

   Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik jest ekspertem praktyki w zakresie ochrony zdrowia i Life Sciences”.

   Chambers Europe 2021

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Who's Who Legal 2021 

   Paulina Kieszkowska-Knapik rekomendowana w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2020  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2020 roku.

   Adwokatura Zasłużonym” 

   Paulina Kieszkowska-Knapik uhonorowana przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym” za działania związane z obroną praworządności.

   Chambers Europe 2020

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Paulina Kieszkowska-Knapik jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia (...).

   Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik doradza strategicznie, z dogłębną znajomością biznesu i rynku. Jej porady wykraczają poza standardowe usługi prawne”.

   Who's Who Legal 2020 

   Paulina Kieszkowska-Knapik rekomendowana w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2019  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2019 roku.

   Chambers Europe 2019

    Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik (niekwestionowany lider w branży) jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who’s Who Legal 2015 – 2019 

   Paulina Kieszkowska-Knapik rekomendowana w dziedzinie Life Sciences.

   Prawnik Pro Bono 2018 – konkurs dziennika „Rzeczpospolita i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – I Wyróżnienie

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – wyróżniona po raz 12. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.
   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii Prawo medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2018  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2018 roku.

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona po raz 11. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2017    

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2017 roku.

   Chambers Europe 2017

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita 

   Konkurs „Prawnik Roku 2016” dziennika „Rzeczpospolita” – Paulina Kieszkowska-Knapik – Prawnik spraw precedensowych.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2016   

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2016 roku.

   Chambers Europe 2016

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona po raz 9. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.

    

   Chambers Europe 2015

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Chambers Europe 2014

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Chambers Europe 2013

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

    

   Dziennik Gazeta Prawna – Ranking 50 Najbardziej Wpływowych Prawników w 2013 roku

   Miejsce 37. Paulina Kieszkowska-Knapik, partner (…), współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae, awans z pozycji 39.

   „Jeden z najbardziej konsekwentnych i wojowniczych krytyków ustawy refundacyjnej. Autorka i współautorka licznych analiz prawnych z dziedziny farmacji. Dzięki jej zaangażowaniu powstały w ubiegłym roku dwa duże raporty poświęcone skutkom ustawy refundacyjnej, firmowane przez PricewaterhouseCoopers i firmy analitycznej IMS Health. Jej opinie prawne wywierają duży wpływ na zmiany wadliwych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Jako pierwsza alarmowała o szkodliwości dla pacjentów zapisów ustawy refundacyjnej, która zakazywała firmom farmaceutycznym przekazywania do szpitali darowizn z leków. W ubiegłym roku resort zdrowia znowelizował przepisy i darowizny wróciły do szpitali. Dużym jej sukcesem było także zakończenie po ośmiu latach sądowej batalii o uznanie, że innowacyjny producent ma interes prawny w ocenie legalności kopii swojego leku. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Kieszkowska-Knapik walczy o wprowadzenie w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Chętnie udziela się społecznie. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Rak’n’Roll i Federacji Pacjentów Polskich”.

   Chambers Europe 2012 

    Life Sciences –​ BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2012

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe oraz w dziedzinie Własności Intelektualnej.

   Chambers Europe 2011

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2011

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

    

   Chambers Europe 2010

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2010

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Własność intelektualna.

   Chambers Europe 2009

   Life Sciences –​ BAND 2

    

   Chambers Europe 2008 

   Life Sciences – BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2008

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences i Własność intelektualna.

    

   Chambers Europe 2007 

   Life Sciences –​ BAND 1

    

    

  • Ewa Rutkowska

   Polski

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2023 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska – Liderka w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert) 
   Dispute resolution – prawnik rekomendowany 

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Rutkowska 

   Najściślej współpracuję z Ewą Rutkowską od ponad dekady – jest ona znakomitym prawnikiem, który łączy dogłębne zrozumienie zarówno kwestii naukowych jak i prawnych. Potrafi też w bardzo przystępny sposób objaśnić meandry polskiego prawa klientom zagranicznym.

   Ewa Rutkowska jest znakomitym prawnikiem i wyróżnia się biegłością w dziedzinie biofarmaceutycznej i life sciences. To doskonały wybór, jeśli chodzi o prawnika na polskim rynku”.

   Who's Who Legal 2022

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   Ewa Rutkowska posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w wielu obszarach odpowiedzialności za produkt”.

    

   Chambers Europe 2022

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Who's Who Legal 2022

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce (jako jedyny prawnik w Polsce wyróżniony w tej kategorii).

   „Ewa Rutkowska jest uznawana przez środowisko branżowe za najlepszego prawnika w Polsce w sprawach o odpowiedzialność za produkt".

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Who's Who Legal 2021

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   „Ewa Rutkowska wyróżnia się jako prawnik, do którego należy się zwrócić w kwestiach spornych z zakresu odpowiedzialności za produkt, z uwagi na jej długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Klienci cenią Ewę Rutkowską za umiejętność rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności produktowej.

   Jeden z Klientów mówi: Ewa Rutkowska jest moją główną osobą kontaktową. Bardzo miło się z nią współpracuje, bardzo szybko udziela odpowiedzi, posiada ogromną wiedzę".

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Rutkowska 

   „Kierująca zespołem współzałożycielka, Ewa Rutkowska, posiada bogate doświadczenie w sprawach odpowiedzialności produktowej.

   Ewa Rutkowska jest świetnym prawnikiem i liderem swojego zespołu".

   Who's Who Legal 2021

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce (jako jedyny prawnik w Polsce wyróżniony w tej kategorii).

   „Ewa Rutkowska to wysoce rekomendowany prawnik, z którym świetnie się współpracuje – donoszą respondenci, którzy wskazują, że to do niej należy się zwrócić w sprawach spornych z zakresu life sciences w Polsce".

   Chambers Europe 2021

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Who's Who Legal 2021 

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Who's Who Legal 2020

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   „Ewa Rutkowska jest absolutnie fantastyczna i cieszy się wielkim uznaniem jako najlepszy polski pełnomocnik pozwanych w sprawach odpowiedzialności za produkt i prawdziwy lider w branży prawniczej".

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Chambers Europe 2020 

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradzwie z zakresu odpowiedzialności za produkt.
   Ewa Rutkowska posiada wyjątkową wiedzę i zróżnicowane, wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach sektora life sciences”.

   Who's Who Legal 2020

   Ewa Rutkowska rekomendowana w 2 dziedzinach: Life Sciences – Product Liability oraz Life Sciences – Regulatory.

   „Ewa Rutkowska z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to właściwy adres w Polsce. Jeden z respondentów z branży prawniczej podaje: pracuję z nią od dawna – to wyróżnienie jest bardzo zasłużone”.

   Expert Guides 2020

   Ewa Rutkowska rekomendowana w 2 dziedzinach: Odpowiedzialność za produkt (Product Liability)​ oraz Women in Business Law.

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 11. w kategorii prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Chambers Europe 2019 

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Ewa Rutkowska jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who's Who Legal 2019

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

    

   Who’s Who Legal 2015 – 2019

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Life Sciences.

   Expert Guides 2015 – 2019

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability).

   Expert Guides 2014 – 2019 

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Women in Business Law

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 10. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Who’s Who Legal 2015 – 2018  

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 9. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2017 

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 8. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2016

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 7. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2015

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Chambers Europe 2014

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Chambers Europe 2013

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Chambers Europe 2012

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2012

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

   Chambers Europe 2011

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   PLC Which Lawyer 2011

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

   Chambers Europe 2010

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Chambers Europe 2009

   Life Sciences –​ BAND 1

    

   Chambers Europe 2008

   Life Sciences –​ BAND 2

    

  • Marcin Kolasiński

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Competition / Antitrust – prawnik rekomendowany 

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Marcin Kolasiński jest szefem praktyki, w której czerpie również ze swoich poprzednich doświadczeń z pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   (Marcin Kolasiński) bardzo angażuje się osobiście w sprawy klientów. Zawsze dba o to, aby zrozumieć kontekst, i koncentruje się na praktycznych aspektach swoich porad. Godny największego zaufania”.

   Chambers Europe 2022

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Who’s Who Legal 2021 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w Prawie konkurencji i konsumentów.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada umiejętność jasnego definiowania kluczowych kwestii prawnych i wyjaśniania ich członkom organizacji biznesowych”.

   Chambers Europe 2021

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   Who’s Who Legal 2020 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w Prawie konkurencji i konsumentów oraz w sprawach dotyczących franczyzy.

   Chambers Europe 2020

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami.

   W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada wyjątkową wiedzę na temat wielu apektów prawa konkurencji w kontekście otoczenia międzynarodowego”.

   Expert Guides 2020

   Marcin Kolasiński rekomendowany w Prawie konkurencji i antymonopolowym. 

   Chambers Europe 2019 

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”.

   Who’s Who Legal 2019

   Marcin Kolasiński rekomendowany w Prawie konkurencji i konsumentów oraz w sprawach dotyczących franczyzy.

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji.

   Chambers Europe 2018 

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2018

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

    

   Who’s Who Legal 2015 – 2018 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji.

    

   Expert Guides 2015 – 2018 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Chambers Europe 2017  

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   Chambers Europe 2016  

   Competition / Antitrust BAND 2

   Chambers Europe 2015 

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   Chambers Europe 2014 

   Competition / Antitrust – BAND 2

    

   Chambers Europe 2013

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2013

   „Bardzo profesjonalny (...) kierujący praktyką Marcin Kolasiński twórczo kwestionuje status quo, aby znaleźć nowe strategie". 

   Chambers Europe 2012

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

   PLC Which Lawyer 2012

   Marcin Kolasiński –​ rekomendowany w dziedzinach Competition / Antitrust oraz Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2012

   „(…) Marcin Kolasinski posiada charyzmatyczną osobowość”.

   Chambers Europe 2011

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2011

   „Klienci chwalą Marcina Kolasinskiego za błyskotliwy umysł, analityczną osobowość i biznesowe podejście”.

   PLC Which Lawyer 2011

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Chambers Europe 2010

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

   PLC Which Lawyer 2010

   Marcin Kolasiński​ rekomendowany w Prawie konkurencji i antymonopolowym.

   Chambers Europe 2009

   Competition / Antitrust – BAND 3

    

  • Michał Chodorek

   Polski

   IP star MANAGING IP

   Prawnik rekomendowany w kategorii 
   Trade mark star 2023 – IP STAR publikowany przez Managing IP

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences – prawnik rekomendowany 

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Michał Chodorek

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Michał Chodorek

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT – rekomendowany Michał Chodorek

   „Adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

  • Ewa Auleytner

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Dispute resolution – prawnik rekomendowany

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Auleytner

   „Awansowana na stanowisko Counsel w 2021 roku Ewa Auleytner regularnie doradza polskim i międzynarodowym klientom z branży medycznej w zakresie obrony przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt i udziela wsparcia prawnego w sytuacjach kryzysowych”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Auleytner

   „Ewa Auleytner koncentruje się na sporach umownych, często wynikających z wykonania umów cywilnych".

  • Michał Tracz

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences – prawnik rekomendowany

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences –  Rising star 2023 

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Healthcare and life sciences –​ Michał Tracz – Rising Star

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Michał Tracz

  • Piotr Zawadzki

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ IP – rekomendowany Piotr Zawadzki

   „Dołączenie rzecznika patentowego Piotra Zawadzkiego w marcu 2021 r. wzmocniło ofertę kancelarii w zakresie własności intelektualnej skierowaną do klientów prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i Life Sciences".

  • Bartłomiej Sasin

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Healthcare and life sciences – prawnik rekomendowany 

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Bartłomiej Sasin

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Bartłomiej Sasin

   „(…) doświadczenie Bartłomieja Sasina obejmuje negocjowanie umów oraz reprezentowanie firm medycznych i farmaceutycznych w postępowaniach sądowych i administracyjnych".

  • Julia Żychlińska

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Dispute resolution – prawnik rekomendowany 

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Dispute resolution –​ rekomendowana Julia Łokaj

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowana Julia Łokaj

  • Mateusz Winczura

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2023

   Dispute resolution – prawnik rekomendowany 

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2022

   Dispute resolution –​ rekomendowany Mateusz Winczura

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowany Mateusz Winczura

    

  • Marek Świerczyński

   Polski

   Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce – Lista 100 | 2021

   Marek Świerczyński na Liście 100 osób, które dzięki swoim działaniom przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

    

   Chambers Europe 2020

   Life Sciences –​ BAND 4

    

   Chambers Europe 2019

   Life Sciences –​ BAND 4

    

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT –​ rekomendowany Marek Świerczyński

   „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”. 

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences –​ BAND 3

    

   Chambers Europe 2017

   Life Sciences –​ BAND 3

    

   Chambers Europe 2016

   Life Sciences –​ BAND 3

    

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI
KANCELARIA PRAWNA SP. J.
ul. Emilii Plater 25/8
00-688 Warszawa Centrum
T. +48 22 620 63 25
F. +48 22 101 73 38
biuro@krklegal.pl
daneosobowe@krklegal.pl
CV@krklegal.pl
KRS - 0000499898
NIP - 7010414793
REGON - 147128364
KONTO BANKOWE
mBank: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Konto PL: 95 1140 2004 0000 3602 7506 5236
Konto EUR: 35 1140 2004 0000 3412 0324 6998
Swift: BREXPLPWMBK