Kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński została założona przez uznanych ekspertów w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego - adwokat Paulinę Kieszkowską-Knapik, adwokat Ewę Rutkowską oraz w zakresie prawa konkurencji - radcę prawnego Marcina Kolasińskiego. Kancelarię współtworzy doświadczony zespół pracujący od dawna z jej założycielami.

Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych
(m.in. Baker & McKenzie, Hogan Lovells, CMS Cameron McKenna).

Jesteśmy regularnie rekomendowani jako wiodąca kancelaria i prawnicy w dziedzinach prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak: Chambers Europe, Legal 500 czy ranking dziennika Rzeczpospolita. W prestiżowym rankingu Chambers Europe nasza kancelaria wyróżniana jest od 2014 roku za najlepszą praktykę prawa farmaceutycznego (Life Sciences) w Polsce.

Doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom. Pracujemy dla nich od lat i rozumiemy ich potrzeby. Dbamy o to, aby nasza pomoc zapewniała klientom nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także praktycznie wspierała ich działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi i zasadami prawa konkurencji. Doradzamy im w relacjach z organami państwa, innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkt.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z różnych branż, przy czym szczególną ekspertyzę posiadamy w doradztwie dla branż farmaceutycznej i medycznej. To doświadczenie wykorzystujemy w pracy dla klientów także z innych sektorów gospodarki. Wspieramy prawnie również organizacje pracodawców i izby gospodarcze.

Doradzamy w oparciu o prawo polskie i prawo europejskie. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, jeśli zachodzi potrzeba wsparcia prawników z innych jurysdykcji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Angażujemy się także w pomoc prawną pro bono.

Doradztwo Regulacyjne

 • Sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia
  • Leki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Badania kliniczne i badania obserwacyjne
   • Rejestracja leków i zmiany porejestracyjne
   • Wytwarzanie i import leków
   • Obrót hurtowy lekami
   • Działalność aptek i obrót detaliczny lekami
   • Pharmacovigilance
   • Reklama leków
   • Compliance
   • Regulacje dotyczące leków weterynaryjnych
   • Postępowania przed GIF, URPL, MZ i sprawy przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa farmaceutycznego
   • Działania przedsiębiorców w świetle branżowych kodeksów dobrych praktyk
   • Spory na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Wyroby medyczne

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Zgłoszenia i powiadomienia organów regulacyjnych
   • Badania kliniczne wyrobów medycznych
   • Wytwarzanie, import i dystrybucja wyrobów medycznych
   • Reklama wyrobów medycznych
   • Compliance
   • Incydenty medyczne
   • Postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi
   • Doradztwo na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Refundacja

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Market access
   • Refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
   • Postępowania refundacyjne
   • Postępowania odwoławcze i sprawy przed sądami administracyjnymi w sprawach refundacji
   Polski
  • Ochrona zdrowia

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Spory świadczeniodawców i świadczeniobiorców z NFZ
   • Postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów leczniczych
   • Eksperymenty medyczne i badania naukowe
   • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy
   • Kwestie prawne w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych powiązanych aktów prawnych
   Polski
  • Żywność i kosmetyki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Postępowania notyfikacyjne
   • Kwestie regulacyjne dotyczące żywności i kosmetyków
   • Reklama żywności i kosmetyków
   • Bezpieczeństwo żywności i kosmetyków
   • Postępowania przed GIS i innymi organami nadzoru
   • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
   Polski
 • Inne sektory regulowane

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Rozwiązania sektorów wysoce regulowanych np. sektora telekomunikacyjnego, pocztowego, energetycznego czy kolejowego
  • Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych na prowadzenie działalności
  • Wprowadzanie na rynek nowych produktów lub ustalanie warunków ich sprzedaży
  • Dostęp do sieci (third party access)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pozostałe doradztwo regulacyjne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ograniczenia prawne prowadzenia działalności w sektorach innych niż wysoce regulowane
  • Produkty borderline i identyfikacja odpowiadających im regulacji sektorowych
  • Standaryzacja, certyfikacja i znakowanie produktów, w tym znak CE
  • Wymagania jakościowe i dozory techniczne
  • Inspekcje i organy nadzorujące rynki
  • Znakowanie produktów

Doradztwo Konkurencyjne

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja niedozwolonych porozumień
  • Identyfikacja nadużywania pozycji dominującej
  • Zawiadomienia do organów antymonopolowych o naruszeniu prawa konkurencji
  • Zgłoszenia zamiarów koncentracji przedsiębiorców do organów antymonopolowych
  • Opracowywanie strategii dystrybucyjnych i marketingowych zgodnych z prawem konkurencji
  • Szkolenia na temat zachowania zgodności działań z prawem konkurencji
  • Audyty antymonopolowe
  • Próbne przeszukania (mock dawn raids)
  • Procedury na wypadek kontroli organów antymonopolowych i asystowanie klientom w razie takich kontroli
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja czynów nieuczciwej konkurencji
  • Negocjacje z uczestnikami rynku w sprawach popełnianych przez nich czynów nieuczciwej konkurencji
  • Audyty zgodności działań z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Opracowywanie bezpiecznych prawnie strategii handlowych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Postępowania przetargowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Przygotowywanie postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych i prywatnych
  • Przygotowywanie ofert przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych
  • Opracowywanie szczególnych strategii przetargowych (np. tworzenie konsorcjów)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pomoc publiczna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Analiza możliwości zaistnienia pomocy publicznej w określonych sytuacjach
  • Identyfikacja dozwolonej i zakazanej pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące przyznawania pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące zwrotu nielegalnej pomocy publicznej

Prawo Konsumenckie

 • Klauzule abuzywne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja postanowień umownych naruszających interesy konsumentów
  • Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet i inne formy nowoczesnej komunikacji
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka stosowania klauzul abuzywnych
  • Rejestr klauzul niedozwolonych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja naruszeń zbiorowych interesów konsumentów (np. nieuczciwe praktyki rynkowe, czyny nieuczciwej konkurencji)
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów
  • Przygotowywanie zasad polityki informacyjnej w ramach relacji handlowych z konsumentami
  • Postępowania administracyjne i sądowe

   

Odpowiedzialność za produkt

 • Bezpieczeństwo produktu

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ogólne bezpieczeństwo produktu oraz wymogi szczególne dla danego rodzaju produktów
  • Środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych
  • Wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku
  • Postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z rynku
  • Zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt
 • Sytuacje kryzysowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ocena ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii
  • Koordynacja działań ekspertów i zespołu kryzysowego
  • Reprezentacja przed organami nadzoru i organami ścigania
  • Wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi
  • Wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR
  • Współpraca z ubezpieczycielami
 • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Budowanie strategii wobec roszczeń odszkodowawczych
  • Koordynacja procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych
  • Negocjacje ugodowe
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych
  • Współpraca z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR oraz ubezpieczycielami

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • RODO

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Audyty oraz wdrożenia wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 (RODO), w tym opiniowanie oraz tworzenie wymaganej dokumentacji
  • Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. przekazywanie danych poza EOG, przetwarzanie tzw. danych wrażliwych oraz wykorzystanie danych w celach marketingowych)
  • Tworzenie i negocjowanie umów dotyczących danych osobowych (m.in. umowy powierzenia przetwarzania, porozumienia między administratorami lub współadministratorami danych, itd.)
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących danych osobowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi, a także w sprawach cywilnych i karnych związanych z ochroną danych
  • Szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA | NOWE TECHNOLOGIE

 • Własność intelektualna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Wszystkie aspekty własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, prawa do oprogramowania, prawa do znaków towarowych, tajemnice handlowe (poufne know-how), a także nieuczciwa konkurencja, w tym nieuczciwa reklama
  • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, jak i wyspecjalizowanymi sądami ds. własności intelektualnej w szczególności w sprawach o naruszenie patentów, praw do znaków towarowych i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji
  • Reprezentowanie klientów przed sądami polubownymi w postępowaniach dotyczących nazw domen internetowych
  • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz EUIPO, a także przed sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym) w postępowaniach dotyczących unieważnienia, sprzeciwu wobec rejestracji oraz wygaśnięcia praw własności przemysłowej
  • Postępowania przed organami celnymi dotyczących własności intelektualnej
  • Reprezentowanie klientów przed polskimi i unijnymi organami w postępowaniach dotyczących zgłoszeń znaków towarowych
  • Zarządzanie portfelami znaków towarowych
  • Zdolność rejestrowa oraz możliwość wykorzystania w działalności gospodarczej patentów, znaków towarowych oraz wzorów
  • Monitoring znaków towarowych zarejestrowanych przez inne podmioty, opiniowanie i tworzenie strategii ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym umów przenoszących te prawa lub umów licencyjnych, a także umów o wniesienie własności intelektualnej i know-how jako aportu do spółek handlowych
 • Nowe technologie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Licencjonowanie oprogramowania (m.in. opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie oraz lokalizowanie umów licencyjnych, a także umów na wdrożenie, utrzymanie (w tym SLA) i rozwój systemów informatycznych)
  • Ochrona danych nieosobowych, w tym ich swobodny przepływ, „własność” i inne prawa do danych, a także prawne aspekty Big Data
  • Prawne aspekty outsourcingu usług IT, wykorzystania chmury obliczeniowej i technologii blockchain oraz wykorzystania sieci neuronowych
  • Opiniowanie oraz tworzenie wymaganej dokumentacji (m.in. warunków korzystania oraz polityk prywatności, polityk cookies i in. dla serwisów internetowych, profili w mediach społecznościowych (fanpage), sklepów internetowych (i innych działań w zakresie e-commerce), a także dla konkursów i innych akcji promocyjnych (zarówno online, jak i offline))
  • Reprezentowanie dostawców usług elektronicznych
  • Prawne aspekty tworzenia i dystrybucji gier komputerowych, muzyki, a także e-booków
  • E-zdrowie, telemedycyna, informatyzacja podmiotów leczniczych, nowoczesne wyroby medyczne i aplikacje mobilne dla ochrony zdrowia (mHealth)
  • Opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie umów o zachowaniu poufności, umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych, itd.

Pozostałe Doradztwo

 • Compliance

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja obszarów ryzyka prawnego
  • Tworzenie procedur compliance (na poziomie polskim oraz europejskim)
  • Weryfikacja procedur korporacji międzynarodowych w świetle prawa polskiego
  • Koordynacja lokalizacji procedur oraz doradztwa compliance w innych krajach
  • Szkolenia w zakresie compliance
  • Ocena zgodności działań z regułami compliance
  • Audyty compliance
  • Negocjowanie umów obejmujących klauzule compliance
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach organów odpowiedzialnych za obszary z zakresu compliance
  • Szkolenia i procedury wewnętrzne na wypadek kontroli organów (dawn raids)
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt
  • Spory z zakresu ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, w tym spory reklamowe
  • Spory z zakresu prawa konsumenckiego
  • Spory z zakresu importu równoległego leków
  • Inne spory w sprawach gospodarczych
  • Postępowania przed sądami arbitrażowymi (stałymi i ad hoc)
  • Postępowania sądowo-administracyjne (WSA i NSA)
  • Postępowania przed branżowymi sądami dyscyplinarnymi i Radą Etyki Reklamy
  • Indywidualne skargi do Trybunału Konstytucyjnego
 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa reklamy itp.
  • Konsultowanie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorców, np. doradztwo w trakcie procesów koncentracji, reorganizacji modeli dystrybucyjnych
  • Prowadzenie procesów due dilligence przedsiębiorców
 • Prawo europejskie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Doradztwo w zakresie relacji prawa europejskiego i prawa polskiego
  • Odpowiedzialność państwa za nieprawidłową implementację prawa europejskiego
  • Wykorzystanie prawa europejskiego w relacjach handlowych z uczestnikami rynku
  • Postępowania przed Komisją Europejską i sądami europejskimi
 • Wsparcie prawne dla organizacji branżowych

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Bieżące doradztwo prawne
  • Szkolenia i audyty
  • Analiza zgodności projektów aktów prawnych z prawem europejskim
  • Analiza praktycznych skutków planowanych zmian w przepisach
  • Przygotowywanie projektów stanowisk w konsultacjach społecznych
  • Tworzenie i zmiany kodeksów dobrych praktyk

Wspólnicy

 • Paulina Kieszkowska-Knapik - Adwokat

  doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

  Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu  analizowania i poddawania debacie publicznej  regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

  Od wielu lat rekomendowana przez polskie („Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, The Legal 500) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. 

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita” 

  Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

  Chambers Europe 2021 –​ Life Sciences –​ STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie): „Paulina Kieszkowska-Knapik doradza w zakresie life sciences, włączając w to kwestie regulacyjne i sporne oraz kwestie dotyczące dystrybucji i refundacji. Rozmówcy oceniają ją jako kluczową postać na rynku. W opini jenego z nich jest numerem jeden w kraju w zakresie prawa farmaceutycznego, podczas gdy inny określa ją mianem supergwiazdy”.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021 –​ Healthcare and life sciences –​​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert): „Współkierująca zespołem Paulina Kieszkowska-Knapik to legenda praktyki. Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik jest ekspertem praktyki w zakresie ochrony zdrowia i Life Sciences”. 

  Puls Medycyny – Lista Stu 2020

  Paulina Kieszkowska-Knapik na liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2020 roku.

  e-mail: paulina.kieszkowska-knapik@krklegal.pl

 • Ewa Rutkowska - Adwokat

  jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i międzynarodowych spółek z branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i sektora FMCG. Doradza organizacjom branżowym, które wielokrotnie reprezentowała jako stronę społeczną w procesie legislacyjnym, a także wspierała przy pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk.

  Ewa Rutkowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnych sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Jest Przewodniczącą Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego LEWIATAN, pełni również funkcję Diversity and Inclusion Officer  w ramach Komitetu Prawa Produktowego oraz Reklamy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (Product Law and Advertising Committee, International Bar Association). Zasiada również w gronie mediatiorów / koncyliatorów Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności przy Polskiej Federacji Prducentów Żywności Związku Pracodawców.

  Od lat rekomendowana w rankingach kancelarii prawniczych i prawników: polskich (ranking dziennika „Rzeczpospolita") oraz międzynarodowych (np. Chambers Europe, The Legal 500 EMEA) jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce, a przez ranking Who's Who Legal, w dziedzinie odpowiedzialności za produkt.

  Ewa doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego, m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

  Ewa przez wiele lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells (wcześniej Lovells), tworząc i kierując tam praktyką farmaceutyczną i odpowiedzialności za produkt. Następnie dołączyła ze swoim zespołem jako partner do kancelarii Baker & McKenzie, z którą współpracowała prawie cztery lata. 

  Who's Who Legal 2021 

  Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence): „Ewa Rutkowska wyróżnia się jako prawnik, do którego należy się zwrócić w kwestiach spornych z zakresu odpowiedzialności za produkt, z uwagi na jej długoletnie doświadcze w tym zakresie".

  Ewa Rutkowska wyróżniona jako jedyny Global Leader w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce: „Ewa Rutkowska to wysoce rekomendowany prawnik, z którym świetnie się współpracuje – donoszą respondenci, którzy wskazują, że to do niej należy się zwrócić w sprawach sądowych z zakresu life sciences w Polsce".

  Chambers Europe 2021 ​ Life Sciences  BAND 1: „Ewa Rutkowska specjalizuje się w szerokim zakresie spraw, obejmującym kwestie refundacyjne, sprawy dotyczące odpowiedzialności za produkt, kwestie dystrybucji i regulacyjne. Jeden z respondentów podkreśla jej skuteczność w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt”. 

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021:

  Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert): „Klienci cenią Ewę Rutkowską za umiejętność rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności produktowej. Jeden z Klientów mówi: Ewa Rutkowska jest moją główną osobą kontaktową. Bardzo miło się z nią współpracuje, bardzo szybko udziela odpowiedzi, posiada ogromną wiedzę".

  Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Rutkowska: „Kierująca zespołem współzałożycielka, Ewa Rutkowska, posiada bogate doświadczenie w sprawach odpowiedzialności produktowej. Ewa Rutkowska jest świetnym prawnikiem i liderem swojego zespołu".

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita”
  Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

  e-mail: ewa.rutkowska@krklegal.pl

   

 • Marcin Kolasiński - Radca prawny

  posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.

  Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami.

  Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji – International Competition Network.

  Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych. 

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita”

  Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

  Chambers Europe 2021 – Competition / Antitrust  BAND 2: „Marcin Kolasiński doradza wielu firmom farmaceutycznym w kwestiach z zakresu prawa konkurencji. Doradza w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka (compliance), włączając w to kwestie umów dystrybucyjnych oraz reprezentuje firmy w postępowaniach antymonopolowych. Jest zaangażowany – mówi o nim jeden z klientów, dodając: praca z nim to przyjemność”.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021  Competition / Antitrust  rekomendowany Marcin Kolasiński: „W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada umiejętność jasnego definiowania kluczowych kwestii prawnych i wyjaśniania ich członkom organizacji biznesowych".

  e-mail: marcin.kolasinski@krklegal.pl

Partner

 • Michał Chodorek - Adwokat

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.

  Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.

  Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge a także studiów podyplomowych na kierunku Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 – TMT – rekomendowany Michał Chodorek: „Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

  e-mail: michal.chodorek@krklegal.pl

COUNSEL

 • Ewa Auleytner - Radca prawny

  specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym związanym z rozwiązywaniem sporów oraz w zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi. Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych, m.in. związanych z nieuczciwą konkurencją oraz w sporach dotyczących wykonania umów. Ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności cywilno- i karnoprawnej z tytułu szkody na zdrowiu. Reprezentowała klientów w wielu sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, związanych z kwestią niedozwolonych postanowień umownych a także w sprawach z zakresu prawa pracy. Z sukcesem stawała również przed Sądem Unii Europejskiej.

  Ewa Auleytner zdobywała doświadczenie zawodowe podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White & Case, Gide Loyrette Nouel, Hogan Lovells i Baker McKenzie.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021 – Dispute resolutions –​ rekomendowana Ewa Auleytner: „Ewa Auleytner koncentruje się na sporach umownych, często wynikających z wykonania umów cywilnych".

  e-mail: ewa.auleytner@krklegal.pl

Prawnicy

 • Emilia Kałyńczak - Radca prawny

  zajmuje się sprawami szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego. W swojej codziennej pracy koncentruje się na udzielaniu pomocy prawnej spółkom prowadzącym działalność na rynku ochrony zdrowia i FMCG. Przygotowuje, weryfikuje i negocjuje umowy oraz doradza klientom w zakresie ich codziennej działalności. Główny obszar jej specjalizacji to zapewnienie zgodności z przepisami oraz reklama produktów leczniczych, suplementy diety i wyroby medyczne. Wspiera również prawników KRK w zakresie postępowań administracyjnych oraz prowadzenia postępowań przed sądami administracyjnymi. Ponadto, dzięki secondmentom w wiodących międzynarodowych firmach farmaceutycznych miała możliwość poznania specyfiki pracy wewnątrz organizacji.

  Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński ukończyła dwuletni staż w dziale prawnym międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Zdobyła również doświadczenie zawodowe jako stażystka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w innych polskich kancelariach prawnych.

  Emilia jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie swoich studiów uczestniczyła w dwuletnim programie specjalizacyjnym pt. „Prawo gospodarcze", który umożliwił jej zdobycie dogłębnej znajomości prawa gospodarczego, handlowego i finansowego.

  Emilia Kałyńczak jest członkiem Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

  e-mail: emilia.kalynczak@krklegal.pl

 • Jakub Misiak - Adwokat

  specjalizuje się w doradztwie na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Wspiera podmioty sektora Life Sciences w negocjowaniu umów, postępowaniach sądowych i administracyjnych, zagadnieniach regulacyjnych oraz compliance. Doradzał klientom na wszystkich etapach rozwoju produktu, od prowadzenia badań klinicznych i negocjowania umów o wytwarzanie, po komercjalizację (reklama, refundacja) oraz dystrybucję. 

  Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze aptecznym, dotyczącej ich działalności biznesowej, jak i procesów legislacyjnych oraz działań public affairs.

  Regularnie prowadzi szkolenia dla branży. Jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących rynku aptecznego.

  Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą programu wymiany studenckiej z Levin College of Law University of Florida.

  e-mail: jakub.misiak@krklegal.pl

 • Bartłomiej Sasin - Adwokat

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, wyrobach medycznych oraz doradztwie legislacyjnym. Doradza krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom, m.in. w zakresie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, marketingu, refundacji, compliance, negocjowania umów oraz działalności aptek.

  Od lat aktywnie wspiera organizacje branżowe z sektora Life Sciences. Uczestniczył w kluczowych dla branży inicjatywach takich jak utworzenie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych. Reprezentował organizację branżowe w pracach nad zmianami legislacyjnymi („Apteka dla aptekarza”, ustawa o Funduszu medycznym czy „ustawa o zawodzie farmaceuty”).

  Jest autorem licznych publikacji oraz prelegentem na szkoleniach oraz wydarzeniach branżowych.

  Bartłomiej Sasin jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021 – Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Bartłomiej Sasin: „(…) doświadczenie Bartłomieja Sasina obejmuje negocjowanie umów oraz reprezentowanie firm medycznych i farmaceutycznych w postępowaniach sądowych i administracyjnych".

  e-mail: bartlomiej.sasin@krklegal.pl

 • Michał Tracz - Radca prawny

  specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym oraz kosmetycznym. Doradza również w zakresie prawnych aspektów produkcji, importu, dystrybucji i marketingu innych produktów regulowanych, takich jak np. pasze, produkty lecznicze weterynaryjne, środki higieniczne, chemia gospodarcza czy produkty biobójcze.

  Reprezentuje klientów przed organami, w szczególności Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zajmuje się także wsparciem w sytuacjach kryzysowych (wstrzymanie/wycofanie z obrotu, np. system RASFF) oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie procedur i szkoleń.

  Wspiera przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów, w tym sieci handlowe) oraz inicjatywy i organizacje branżowe. Doradza właścicielom, członkom zarządów oraz działom m.in. prawnym i compliance, regulatory, medycznym, zapewnienia jakości, R&D, public affairs, public relations, marketingu i sprzedaży. Obszarem jego zainteresowania i doradztwa są także kwestie compliance oraz samoregulacja biznesu. Uczestniczył m.in. w tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Suplementów Diety. Ma ponadto doświadczenie w koordynacji wsparcia prawnego w różnych krajach.

  Przed dołączeniem do KRK przez blisko 9 lat pracował w zespole Life Sciences jednej z największych polskich kancelarii prawnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał ponad 100 podmiotom z różnych branż regulowanych, w tym FMCG.

  Michał Tracz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

  e-mail: michal.tracz@krklegal.pl

 • Marta Urbańska-Arendt - Adwokat | Doktor nauk prawnych

  posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony konkurencji. Specjalizuje się również w obszarze rozwiązań prawnych sektorów regulowanych, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie własności intelektualnej, prawie handlowym i korporacyjnym oraz zagadnieniach ochrony konsumentów.

  Doradza przedsiębiorcom z różnych branż gospodarki, m.in. Life Sciences i FMCG, medialnej oraz IT. Reprezentuje ich w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Wspiera klientów w tworzeniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych. Jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących zgodności zamierzonych działań rynkowych, w tym systemów dystrybucji, z publicznym prawem ochrony konkurencji (tzw. „antymonopolowym”). Jej doświadczenie obejmuje również prowadzenie szkoleń dla osób zarządzających oraz pracowników przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa antymonopolowego oraz nieuczciwej konkurencji. 

  Marta Urbańska-Arendt odbyła aplikację adwokacką w kancelarii specjalizującej się w prawie konkurencji. Doświadczenie zdobywała także w ramach stażu w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pracując jako członek zespołów prowadzących postępowania w sprawie naruszenia unijnych reguł konkurencji. Pracowała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie prowadziła postępowania dotyczące nadużywania pozycji dominującej oraz porozumień ograniczających konkurencję. Jej aktywność naukowa również koncentruje się na zagadnieniach prawa antymonopolowego. Pracę doktorską poświęciła w szczególności problematyce efektywnego stosowania przepisów polskiego krajowego prawa ochrony konkurencji wobec zagranicznych przedsiębiorców.

  e-mail: marta.urbanska-arendt@krklegal.pl

 • Piotr Zawadzki - Radca prawny | Rzecznik patentowy

  od ponad 13 lat wspiera klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także danych osobowych. Doradza spółkom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także klientom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się na prawie znaków towarowych oraz prawie patentowym, prawie autorskim, regulacjach e-commerce, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, a także prawie danych osobowych oraz regulacjach dotyczących danych nieosobowych (w tym Big Data).

  Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi. Doradza w zakresie umów IT i dotyczących oprogramowania, chmury obliczeniowej, transakcji dotyczących know-how, a także dotyczących prac badawczo-rozwojowych. Wspiera klientów w procesach związanych z wdrożeniem RODO, transferami danych osobowych poza EOG i przetwarzaniem danych wrażliwych. Brał także udział w licznych transakcjach handlowych związanych z nabywaniem, przekazywaniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej, w tym na rynku nieruchomości, a także w transakcjach typu M&A.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kurs prawa włoskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Katanii oraz podyplomowe studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest Członkiem Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI). Należy również do międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników: International Association of Young Lawyers (AIJA).

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021 – Healthcare and life sciences –​ IP – rekomendowany Piotr Zawadzki: „Dołączenie rzecznika patentowego Piotra Zawadzkiego w marcu 2021 r. wzmocniło ofertę kancelarii w zakresie własności intelektualnej skierowaną do klientów prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i Life Sciences".

  e-mail: piotr.zawadzki@krklegal.pl

 • Katarzyna Anysz - Aplikant adwokacki

  zajmuje się zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością za produkt oraz ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz sprawami szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego. Wspiera prawników KRK w prowadzeniu postępowań sądowych oraz administracyjnych. Pomaga także w sprawach pro bono, w które zaangażowana jest kancelaria KRK.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią prawną KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie zawodowe w polskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz dziale prawnym jednej z organizacji pozarządowych.

  Katarzyna ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ostatni rok studiów, w ramach stypendium, spędziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tel Awiwie.

  Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: katarzyna.anysz@krklegal.pl

 • Ewa Bugajska - Aplikant adwokacki

  specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie nowych technologii.

  Wspiera klientów z branży spożywczej, chemicznej, budowlanej, odzieżowej, gier wideo, a także podmioty z sektora bankowo-finansowego oraz start-upy. Ewa doradza klientom przede wszystkim w zakresie spraw związanych z ochroną znaków towarowych (w tym postępowań zgłoszeniowych i spornych) oraz zarządzaniem portfolio praw własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie w zakresie opiniowania i negocjowania umów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych oraz związanych z przetwarzaniem danych osobowych, obejmujących transfer danych poza EOG. Uczestniczyła w projektach związanych z wdrożeniem RODO oraz wspierała klientów w procesach związanych z dostosowaniem przetwarzania danych w organizacji do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Brała także udział w transakcjach typu M&A oraz asset-deal, związanych z nabywaniem i wnoszeniem do przedsiębiorstwa praw własności intelektualnej.

  Ewa ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskała tytuł magistra prawa gospodarczego, ze specjalizacją w prawie francuskim i europejskim (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen) w ramach Centrum Prawa Francuskiego prowadzonego przez Université de Poitiers we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Ewa jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników: International Association of Young Lawyers (AIJA).

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: ewa.bugajska@krklegal.pl

 • Zuzanna Chromiec - Aplikant adwokacki

  swoją codzienną praktykę koncentruje na kwestiach związanych z refundacją produktów leczniczych, szeroko pojętą organizacją, finansowaniem i kontraktowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zagadnieniami związanym z biologicznymi produktami leczniczymi.

  Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań są również prawa pacjentów. W związku z tym, do jej obowiązków należy również pomoc w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach pro bono prowadzonych przez KRK. Sprawy te dotyczą przede wszystkim refundacji leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Zuzanna Chromiec zdobywała doświadczenie w innej polskiej kancelarii prawnej oraz dziale prawnym jednej z organizacji pozarządowych. Zuzanna jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi.

  Aktualnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: zuzanna.chromiec@krklegal.pl

 • Julia Gołąb - Aplikant adwokacki

  w swojej codziennej pracy wspiera prawników kancelarii w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa produktowego, w szczególności w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw.

  Przed rozpoczęciem współpracy z KRK odbyła roczny staż w dziale Legal & Compliance w jednej z globalnych firm farmaceutycznych, praktyki w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz praktyki letnie w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych. W ramach Klinki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego świadczyła pomoc prawną pro bono w sekcji prawa cywilnego.

  Julia ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, również uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kilkukrotnie stypendium rektora UW.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: julia.golab@krklegal.pl

 • Miłosz Huszcza - Aplikant radcowski

  w swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i FMCG. Przedmiotem jego specjalizacji są zagadnienia związane z badaniami klinicznymi, refundacją, obrotem, dystrybucją, bezpieczeństwem i reklamą produktów leczniczych oraz ochroną danych osobowych w branży Life sciences.

  Przed dołączeniem do KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w dziale prawnym spółki obsługującej podmioty z branży żywieniowej, wyrobów medycznych i kosmetyków oraz kancelariach prawnych, a także w wiodących międzynarodowych podmiotach zajmujących się prowadzeniem badań klinicznych na zlecenie (CRO).

  Miłosz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku „Prawo Medyczne i Farmaceutyczne” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W trakcie studiów zajmował
  się działalnością pro bono pełniąc funkcję Prezesa Studenckiej Poradni Prawnej, której działalność polegała na świadczeniu pomocy prawnej osobom potrzebującym.

  Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  e-mail: milosz.huszcza@krklegal.pl

 • Marcelina Izydorczyk - Aplikant adwokacki

  specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z branży spożywczej i farmaceutycznej w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, kwestii compliance, wytwarzania i dystrybucji. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług a także zagadnienia związane z regulacją sektora pasz i kosmetyków. 

  Przed dołączeniem do kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie zawodowe doradzając podmiotom z sektora Life Sciences w renomowanych polskich kancelariach prawnych.

  Marcelina ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa na Georg-August-Universität w Getyndze w Niemczech. Marcelina jest również stypendystką VII edycji programu Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi.

  Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

  e-mail: marcelina.izydorczyk@krklegal.pl

 • Julia Łokaj - Aplikant adwokacki

  zajmuje się sprawami z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz ogólnego bezpieczeństwa produktu. Doradza podmiotom z branż regulowanych w kwestiach regulacyjnych oraz kontraktowych związanych z wprowadzaniem na rynek różnego rodzaju produktów. Wspiera prawników kancelarii w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych. Do jej zainteresowań należą także prawo własności intelektualnej oraz prawo Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych w działach Life Sciences i Competition oraz w fundacji świadczącej pomoc prawną pro bono.

  Julia jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Center, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Brała udział w 23. edycji Central and Eastern Europe Moot Court Competition współorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Obecnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: julia.lokaj@krklegal.pl

 • Mateusz Winczura - Aplikant adwokacki

  w swojej codziennej pracy wspiera prawników kancelarii w prowadzeniu postępowań sądowych oraz postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz prawem ochrony konsumentów.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Mateusz zdobywał doświadczenie w działach procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych. Odbył także staż w kancelarii w Stanach Zjednoczonych, zajmującej się postępowaniami spornymi

  Mateusz ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski. Georgia State University i Emory University. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki postępowania cywilnego. Został laureatem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz szeregu innych nagród i stypendiów naukowych. Mateusz jest też autorem kilkunastu publikacji oraz referatów naukowych m.in. z dziedziny prawa prywatnego i postępowania cywilnego.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: mateusz.winczura@krklegal.pl

 • Paweł Sobel - Aplikant radcowski

  zajmuje się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii i zagadnieniami prawnymi z zakresu e-commerce.

  Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywał doświadczenie w innych kancelariach prawnych, firmach consultingowych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. W ramach swoich obowiązków pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółkach zajmujących się badaniami rynkowymi, sprzedażą oraz wsparciem IT.

  Paweł ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student działał w kołach naukowych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) oraz Prawa Międzynarodowego Publicznego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych organizacjach studenckich, angażując się m.in. w organizację projektu modelowych obrad parlamentu europejskiego w Strasburgu (MEUS).

  Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  e-mail: pawel.sobel@krklegal.pl

Of Counsel

 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW - Adwokat

  doradza przedsiębiorcom i organizacjom ochrony zdrowia w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

  Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z dziedziny nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (wydania z 2008, 2012 i 2019 r.) oraz monografii: „Prawo reklamy i promocji”, „Prawo Internetu” oraz „Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii „Cyber Law in Poland”. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

  Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.

  Chambers Europe 2020: Life Sciences - BAND 4 - „Marek Świerczyński doradza stowarzyszeniom branżowym w kwestiach refundacyjnych, a także w zakresie zmienijących się regulacji prawnych, takich jak cyfryzacja opieki zdrowotnej. Klienci chwalą go za jego szersze podejście do zagadnień, a jeden z nich wzmiankuje: udzielił nam porad w sprawach nie tylko w oparciu o polskie prawo, ale poszerzył ją o zagadnienia w oparciu o prawo europejskie. Inny klient dodaje: Jest bardzo pragmatycznym i praktycznym prawnikiem”. 

  Chambers Europe 2019: Life Sciences: BAND 4 - „Marek Świerczyński doradza firmom z branży ochrony zdrowia w kwestiach związanych z prawem refundacyjnym i własnością intelektualną. Źródła podkreślają jego wybitny dorobek naukowy w tej dziedzinie.”

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 – TMT – rekomendowany Marek Świerczyński

  „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”.

  e-mail: marek.swierczynski@krklegal.pl

 • Wyróżnienia Kancelarii
  • Chambers Europe 2022

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to wiodąca butikowa kancelaria prawna doradzająca klientom z branży farmaceutycznej i medycznej. Ta wiodąca praktyka prawna specjalizuje się m.in. w kwestiach odpowiedzialności za produkt, badań klinicznych, dystrybucji i refundacji, jak również w zakresie wycofania produktów z rynku. Zespół Kieszkowska Rutkowska Kolasiński doradza w zagadnienieniach regulacyjnych oraz reprezentuje klientów w sprawach spornych, włączając w to spory z organami regulacyjnymi i spory z konkurentami. Klienci kancelarii to w szczególności innowacyjne firmy farmaceutyczne oraz stowarzyszenia branżowe”.

    

   Competition / Antitrust – BAND 4

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (…) realizuje szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji. Kancelaria doradza w kwestiach kontroli koncentracji oraz reprezentuje klientów w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej oraz niedozwolonymi porozumieniami (kartele), włączając w to wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli przez organy administracji państwowej (dawn raids). Regularnie wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych”.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona za wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii Covid-19.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to butikowa kancelaria prawna specjalizująca się w sektorze Life Sciences i koncentrująca się na doradztwie dla klientów działających na rynkach regulowanych, w tym na rynku farmaceutycznym, medycznym, żywności i kosmetyków, oferująca unikalne połączenie podejścia etycznego i rozwiązań pro-biznesowych. Oprócz porad regulacyjnych niedotyczących sporów, zespół posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu odpowiedzialności produktowej. Zespół doradza organizacjom branżowym, w tym również INFARMA, w kwestiach dotyczących Ustawy refundacyjnej oraz prawa farmaceutycznego. Zespołem wspólnie kierują wspólniczki Paulina Kieszkowska-Knapik (legenda praktyki) oraz Ewa Rutkowska, którą klienci cenią za umiejętność rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności produktowej. Dołączenie rzecznika patentowego Piotra Zawadzkiego w marcu 2021 roku wzmocniło ofertę kancelarii w zakresie własności intelektualnej, skierowaną do klientów prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i Life Sciences. 

   Opinie Klientów: 

   To wspaniały zespół, w 100% zaangażowany w dziedzinę Life Sciences, posiadający ogromną wiedzę. Będący na bieżąco ze wszystkimi nowościami, to najlepsi prawnicy specjalizujący się w branży Life Sciences w Polsce.

   Ewa Rutkowska jest moją główną osobą kontaktową. Bardzo miło się z nią współpracuje, bardzo szybko udziela odpowiedzi, posiada ogromną wiedzę. Od czasu do czasu współpracuję także z Pauliną Kieszkowską-Knapik, która również jest liderem praktyki w zakresie ochrony zdrowia i Life Sciences.

   Ogromne doświadczenie w zakresie branży Life Sciences, praktyczne podejście do problemów, umiejętność przeprowadzania rozsądnej oceny ryzyka: dobre połączenie teorii i praktyki, doskonałe zrozumienie potrzeb klienta ze względu na doświadczenie w zakresie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Działalność kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego doskonale wpisuje się w sprawy z zakresu dziedziny Life Sciences, na której kancelaria się koncentruje. Główną osobą kontaktową jest Marcin Kolasiński, były zastępca dyrektora wydziału ochrony konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, ochrony konsumentów oraz prawie zamówień publicznych. Jest on ceniony za zdolność jasnego definiowania kluczowych kwestii prawnych oraz wyjaśnienia ich członkom organizacji biznesowych.

   Opinie Klientów: 

   Praktyczne podejście, koncentracja na rozwiązaniach, dogłębne zrozumienie sektora farmaceutycznego, porady oparte na analizie ryzyka prawnego wynikającego z praktyki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   Porady kancelarii są bardzo praktyczne, co jest możliwe wyłącznie dzięki znajomości przez członków zespołu rynku farmaceutycznego oraz zagadnienień opartych o prawo ochrony konkurencji, które są dogłębnie analizowane”.

    

   Dispute resolution – TIER 5

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to butikowa kancelaria prawna koncentrująca się na prawie farmaceutycznym i medycznym, w których również specjalizuje się jej zespół rozstrzygania sporów; kancelaria reprezentuje klientów w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji i reklamy, ochrony konsumentów, jak również w sporach regulacyjnych przed organami administracyjnymi. Zespół posiada również dogłębne doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów z branży farmaceutycznej w sporach dotyczących refundacji w następstwie decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Kierująca zespołem współzałożycielka kancelarii Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w sprawach odpowiedzialności produktowej. Senior Associate, Ewa Auleytner, koncentruje się na sporach umownych, często wynikających z wykonania umów cywilnych.

   To biegły i zmotywowany zespół o wysokich umiejętnościach”.

  • Chambers Europe 2021

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Czołowa butikowa kancelaria prawna doradzająca klientom z branży farmaceutycznej i medycznej. Specjalizuje się w kwestiach odpowiedzialności za produkt, badań klinicznych, dystrybucji i kwestiach refundacyjnych, jak również w zakresie wycofania produktu z rynku. Zajmuje się także zagadnieniami regulacyjnymi oraz reprezentuje klientów w sprawach spornych, włączając w to spory przed organami regulacyjnymi i spory dotyczące nieuczciwej konkurencji. Klienci kancelarii to innowacyjne firmy farmaceutyczne oraz stowarzyszenia branżowe.

   Klienci cenią ten zespół za umiejętność przewidywania. Jeden z klientów dodaje, że Ci prawnicy potrafią stawiać czoła wyzwaniom i są wyczuleni na potencjalne ryzyka, jednocześnie przejawiając pożądane podejście biznesowe.

   Jeden z KIlentów chwali ich za pracę zespołową, podkreślając, że oni naprawdę działają wspólnie”.

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Uznana kancelaria butikowa specjalizujaca się w prawie ochrony konkurencji i prawie farmaceutycznym, realizująca szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zajmuje się kwestiami kontroli koncentracji oraz reprezentuje klientów w kwestiach nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień (kartele), włączając w to wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli przez organy administracji państwowej (dawn raids). Regularnie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych”.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona za:

   1. wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii Covid-19;
   2. wewnętrzną organizację pracy kancelarii podczas epidemii Covid-19. 
  • Chambers Europe 2020

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Czołowa butikowa kancelaria prawna doradzająca klientom z branży farmaceutycznej i medycznej. Specjalizuje się w kwestiach odpowiedzialności za produkt, badań klinicznych, dystrybucji i kwestiach refundacyjnych, jak również w zakresie wycofania produktu z rynku. Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, włączając w to spory przed organami regulacyjnymi i spory dotyczące nieuczciwej konkurencji. Klienci kancelarii to innowacyjne firmy farmaceutyczne oraz stowarzyszenia branżowe.

   Klienci podkreślają uważność prawników, mówiąc: kiedy zadajesz pytanie, bardzo szybko otrzymasz bardzo pragmatyczną i ukierunkowaną biznesowo odpowiedź.

   Inny klient chwali rzetelność zespołu, twierdząc, że reprezentują to, co uważam za uczciwe: zawsze wywiązują się ze złożonych obietnic i zawsze prowadzą sprawy w dobrym kierunku”.

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Uznana kancelaria butikowa specjalizujaca się w prawie ochrony konkurencji i prawie farmaceutycznym realizująca szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zajmuje się również kwestiami kontroli koncentracji oraz reprezentuje klientów w kwestiach nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień (kartele), włączając w to wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli przez organy administracji państwowej (dawn raids). Regularnie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych.

   Klienci podkreślają wiedzę branżową zespołu, a jeden z nich podaje: ta kancelaria naprawdę myśli o potrzebach indywidualnych klientów”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to kancelaria prawna specjalizująca się w doradzwie na rzecz klientów z sektora ochorny zdrowia, life sciences. Doradza klientom z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Ten posiadający dużą wiedzę zespół specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, konkurencji i konsumentów, a także w reprezentowaniu klientów w sporach z konkurentami oraz organami administracji publicznej”.

   „To najsilniejszy i najbardziej renomowany zespół prawny w dziedzinie life sciences w Polsce. Mają rozległe doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Zbudowali swoją renomę na przestrzeni lat, doradzając innowacyjnym firmom i stowarzyszeniom branżowym”. 

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasinski Kancelaria Prawna sp. j. koncentruje się na doradztwie z zakresu kwestii regulacyjnych i ochrony konkurencji doardzając przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce, szczególnie na rzecz klientów działających w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami”.

   „Wyjątkowa znajomość wielu aspektów prawa konkurencji w koktekście otoczenia międzynarodowego, głębokie zaangażowanie w sprawy klientów, podejście zorientowane na znalezienie rozwiązań”.

   „Posiadają umiejętność znalezienia zadowalającego i zrównoważonego rozwiązania dla każdego problemu”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego i medycznego.

  • Chambers Europe 2019

    

   Life Sciences BAND 1

   „Czołowa butikowa kancelaria prawna obsługująca klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak odpowiedzialność za produkt, badania kliniczne i kwestie refundacyjne. Często reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi. Zajmuje się również postępowaniami spornymi, w tym sprawami sądowymi z zakresu nieuczciwej konkurencji.

   Respondenci podkreślają wyjątkowo proklineckie podejście oraz dostępność zespołu. Jeden z klientów zwrócił uwagę na dużą łatwość w komunikowaniu się z prawnikami i ich aktywne podejście do poszukiwania rozwiązań.

   Podkreślają również, że prawnicy KRK rozumieją biznes, uważnie słuchają i są skoncentrowani na potrzebach klientów”. 

    

   Competition / Antitrust BAND 3

   „Uznana kancelaria butikowa, realizująca szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zajmuje się kwestiami koncentracji przedsiębiorstw, nadużycia pozycji dominującej i weryfikacji zgodności z przepisami prawa. Niezmienny wybór wśród firm z branży farmaceutycznej i medialnej. Regularnie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych.

   Kienci podkreślają: prawnicy z tej kancelarii są ekspertami w branży farmaceutycznej”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Współzałożycielki kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Paulina Kieszkowska-Knapik ('niekwestionowany lider w branży') i Ewa Rutkowska są wiodącymi specjalistami w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentują klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków. Innymi kluczowymi członkami kancelarii są 'uznany ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego' Natalia Łojko oraz Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, która koncentruje się na badaniach klinicznych, bezpieczeństwie dystrybucji oraz reklamie produktów. Do imponującego grona klientów kancelarii należą polskie organizacje branżowe Infarma oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie z zakresu prawa regulacyjnego i ochrony konkurencji w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Szczególnym obszarem naszej spezjalizacji jest prawo zamówień publicznych oraz prawo antymonopolowe. Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”. 

    

   TMT – TIER 4

   „Butikowa kancelaria prawna specjalizująca się w prawie ochrony zdrowia i life sciences - Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. - rozwija swoje kompetencje w zakresie prawa nowych technologii. Liderem zespołu jest Marek Świerczyński, zajmujący się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych. Współpracuje z nim adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.
   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii Prawo konkurencji.
   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii Prawo medyczne.

  • Chambers Europe 2018

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Ciesząca się dużym uznaniem kancelaria, obsługuje klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Kancelaria specjalizuje się w takich obszarach, jak odpowiedzialność za produkt, badania kliniczne i kwestie refundacyjne. Reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi, w tym często w związku z roszczeniami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji. Pomaga również klientom w kwestiach regulacyjnych.

   W opinii klientów: mają bardzo praktyczne podejście. Zawsze dostosowują swoje porady do potrzeb naszej spółki, sprawdzają się też działając pod presją czasu."

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Ciesząca się uznaniem kancelaria butikowa zajmująca się prawem konkurencji, realizuje szeroki zakres zleceń w zakresie konkurencji i  kwestii antymonopolowych. Świadczy obsługę prawną w zakresie kontroli fuzji, nadużywania pozycji dominującej i kwestii zgodności z przepisami. Reprezentuje również klientów przed sądami i polskimi organami ochrony konkurencji. Cieszy się nieustającą popularnością wśród firm farmaceutycznych i z branży mediów.

   Respondenci podkreślają: rozumieją nasze potrzeby i sytuację biznesową. Są zawsze dostępni.

   Jeden z Klientów podkreśla duży talent do łączenia przez dział kwestii prawnych z kwestiami biznesowymi”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2018

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.

    

  • Chambers Europe 2017

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wyróżniająca się kancelaria butikowa, zapewniająca specjalistyczną obsługę prawną klientom z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej i kosmetycznej. Jej specjalnością są zagadnienia odpowiedzialności za produkt, badania kliniczne oraz refundacja leków. Doświadczona w reprezentowaniu klientów w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji i reklamy, a także sprawach prowadzonych przed organami regulacyjnymi. Zajmuje się również doradztwem w kwestiach regulacyjnych.

   Respondenci mówią: Działają nieszablonowo, a proponowane przez nich rozwiązania są autentycznie dopasowane do potrzeb klienta.

   W pełni rozumieją potrzeby klientów. Bardzo ważną dla mnie rzeczą jest ich elastyczne podejście w poszukiwaniu skutecznych i bezpiecznych rozwiązań dla biznesu”. 

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Prężnie działająca kancelaria butikowa specjalizująca się w prawie konkurencji. Oferuje swoim klientom obsługę prawną spraw dotyczących kontroli koncentracji oraz pełną gamę instrumentów i rozwiązań służących zapewnieniu zgodności z przepisami regulacyjnymi i prawem handlowym. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach spornych, w tym dotyczących niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej. Doradza w sprawach europejskich przepisów antymonopolowych. Szczególną popularnością cieszy się wśród firm farmaceutycznych, lecz ceniona jest także przez klientów z sektora energetycznego i mediów.

   Jeden z Klientów mówi: zdecydowałem się na współpracę z nimi ze względu na ich wyjątkowe i niezwykle pomocne umiejętności techniczne i wiedzę.

   Inny dodaje: niczego bym u nich nie zmieniał! To moja ulubiona kancelaria”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz  rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Polityka Insight 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie Prawa farmaceutycznego oraz rekomendowana w dziedzinie Prawa konkurencji.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika „Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w zakresie Prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2016
    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wybitna specjalistyczna kancelaria butikowa reprezentująca uznanych klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej i kosmetycznej. Poza kwestiami regulacyjnymi, kancelaria doradza również w kwestiach z zakresu prawa konkurencji oraz aspektów prawnych relacji przedsiębiorca-klient i zamówień publicznych. Kancelaria posiada również doświadczenie w zakresie odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwa produktów. 

   Klienci mówią: ten zespół ma dogłębną wiedzę na temat branży farmaceutycznej. Ci prawnicy są specjalistami numer jeden i są bardzo responsywni i pragmatyczni.

   Inni dodają: to bardzo dobrzy prawnicy: są bardzo elastyczni i responsywni".

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Nowa warszawska kancelaria butikowa zajmująca się prawem konkurencji dołączyła do rankingu w wyniku ogromnego uznania dla jej doświadczenia w zakresie prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Kancelaria doradza w zakresie kontroli koncentracji, w kwestiach regulacyjnych i compliance. Szczególną popularnością cieszy się wśród klientów farmaceutycznych, lecz doradza także firmom z sektora energetycznego i mediów.

   Jeden z Klientów mówi: jestem bardzo zadowolony z pracy tego zespołu. Prawnicy są bardzo responsywni, konstruktywni i skoncentrowani na znalezieniu rozwiązania

   Inny Klient dodaje: prawnicy są w stanie obiektywnie ocenić ryzyka i negatywne konsekwencje. Zespół jest otwarty na nasze potrzeby i działa bardzo szybko".

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w zakresie Competition / Antitrust oraz Dispute Resolution.

  • POLITYKA INSIGHT 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie Prawa farmaceutycznego.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński liderem w dziedzinie Prawo farmaceutyczne.

  • Chambers Europe 2015

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wiodący na rynku zespół świadczący wysoce wyspecjalizowane usługi, znany jest z eksperckiej wiedzy w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Pomaga międzynarodowym klientom działającym w branży farmaceutycznej w sprawach spornych i służy doradztwem, między innymi, w kwestiach refundacji leków, zamówień publicznych, zagadnień regulacyjnych, dystrybucji oraz marketingu. Kancelaria zapewnia także klientom fachową pomoc w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt.

   Klienci mówią:

   Wiodący na rynku zespół w dziedzinie refundacji.

   Prawnicy naprawdę troszczą się o klienta i posiadają ogromną wiedzę.

   Korzystamy z usług tej kancelarii w trudnych sprawach o strategicznym znaczeniu".

  • LMG Life Sciences Awards 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński kancelarią prawną 2015 roku w Polsce.

  • POLITYKA INSIGHT 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2014

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wiodąca na rynku praktyka Life Sciences wysoko oceniana za know-how w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Wyróżniona za działania w sferze regulacji i dodatkowo koncentrująca się na branżach medycznej, spożywczej i kosmetycznej.

   Paulina Kieszkowska-Knapik i Ewa Rutkowska niedawno opuściły wraz z Marcinem Kolasińskim kancelarię Baker & McKenzie, by założyć swoją kancelarię pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, specjalizującą się w doradztwie regulacyjnym i ochronie konkurencji. Dołączyli do nich inni prawnicy, w tym Natalia Łojko".

 • Wyróżnienia Indywidualne
  • Paulina Kieszkowska-Knapik

   Polski

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2021  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2021 roku.

   Chambers Europe 2022

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   Niekwestionowana gwiazda polskiego rynku life sciences Paulina Kieszkowska-Knapik doradza krajowym i międzynarodowym klientom farmaceutycznym w wielu aspektach prawnych, w tym w zagadnieniach dystrybucyjnych,  refundacyjnych i regulacyjnych, a także w postępowaniach sądowych. Zdaniem respondentów: Paulina Kieszkowska-Knapik to bardzo doświadczony i cieszący się powszechnym uznaniem prawnik o renomie specjalisty”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Współkierująca zespołem Paulina Kieszkowska-Knapik to legenda praktyki.

   Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik jest ekspertem praktyki w zakresie ochrony zdrowia i Life Sciences”.

   Chambers Europe 2021

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik doradza w zakresie life sciences, włączając w to kwestie regulacyjne i sporne oraz kwestie dotyczące dystrybucji i refundacji. Rozmówcy oceniają ją jako kluczową postać na rynku. W opini jenego z nich jest numerem jeden w kraju w zakresie prawa farmaceutycznego, podczas gdy inny określa ją mianem supergwiazdy”.

   Who's Who Legal 2021 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik-lider w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2020  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2020 roku.

   Adwokatura Zasłużonym” 

   Paulina Kieszkowska-Knapik uhonorowana przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym” za działania związane z obroną praworządności.

   Chambers Europe 2020

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Wybitny członek zespołu – Paulina Kieszkowska-Knapik doradza firmom z branży ochorny zdrowia i farmaceutycznej w wielu kwestiach z zakresu life sciences, od negocjacji refundacyjnych po sprawy regulacyjne. Zajmuje się także doradztwem na rzecz organizacji pacjenckich. Klienci doceniają jej determinację, a jeden z nich zauważa: jest niezłomna, jeśli chodzi o najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące zagadnienia i wspiera klientów w całym procesie, aż do zakończenia sprawy”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Paulina Kieszkowska-Knapik jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia (...).

   Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik doradza strategicznie, z dogłębną znajomością biznesu i rynku. Jej porady wykraczają poza standardowe usługi prawne”.

   Who's Who Legal 2020 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2019  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2019 roku.

   Chambers Europe 2019

    Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Wybitny członek zespołu – Paulina Kieszkowska-Knapik jest powszechnie uznawana za najbardziej cenioną prawniczkę z zakresu life sciences w Polsce. Klienci doceniają jej bogate doświadczenie, a jeden z nich zaznacza: to właśnie z nią należy rozmawiać o nadchodzących trendach, prawie refundacyjnym, a także o branży jako takiej. Doradza w zakresie prawa refundacyjnego, dystrybucji produktów medycznych oraz w kwestiach regulacyjnych”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik (niekwestionowany lider w branży) jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who’s Who Legal 2015 – 2019 

   Paulina Kieszkowska-Knapik rekomendowana w dziedzinie Life Sciences.

   Prawnik Pro Bono 2018 – konkurs dziennika „Rzeczpospolita i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – I Wyróżnienie

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – wyróżniona po raz 12. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.
   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii Prawo medyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2018  

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2018 roku.

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest niezwykle doceniana przez komentatorów, którzy podkreślają jej bardzo silną pozycję na rynku oraz wypowiadają się uznaniem o jej staranności i uczciwości. Paulina doradza w kwestiach z zakresu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona po raz 11. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2017    

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2017 roku.

   Chambers Europe 2017

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik pozostaje niekwestionowaną liderką polskiego rynku Life Sciences. Przez jednego z Klientów nazwana najwybitniejszym ekspertem prawa farmaceutycznego w Polsce, przez innego chwalona za to, że pracuje z oddaniem i pasją, wykazując się dużą inicjatywą. Bardzo ceniona za porady dotyczące nowelizacji prawa w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w zakresie refundacji produktów leczniczych”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita 

   Konkurs „Prawnik Roku 2016” dziennika „Rzeczpospolita” – Paulina Kieszkowska-Knapik – Prawnik spraw precedensowych.

   Puls Medycyny – Lista 100 | 2016   

   Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2016 roku.

   Chambers Europe 2016

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Wyróżniająca się postać będąca liderem na rynku, Paulina Kieszkowska-Knapik, jest podziwiana przez swoich klientów: ona jest gwiazdą, królową prawa farmaceutycznego w Polsce. Od wielu lat reprezentuje przedsiębiorców i organizacje branżowe, doradzając w kwestiach z zakresu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Świadczy również doradztwo pro bono na rzecz organizacji pacjentów.”

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika Rzeczpospolita 

   Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona po raz 9. jako lider w kategorii Prawo farmaceutyczne.

    

   Chambers Europe 2015

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Darzona ogromnym szacunkiem zarówno przez prawników, jak i klientów, Paulina Kieszkowska-Knapik uważana jest za czołowego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Klienci ceniący sobie szybkość jej porad zauważają ogromną pasję, z jaką podchodzi do swojej pracy oraz wolę walki i załatwiania spraw do końca. Paulina Kieszkowska-Knapik znana jest ze znajomości zagadnień dotyczących refundacji leków i systemu ochrony zdrowia".

   Chambers Europe 2014

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest uznanym autorytetem w branży, zwłaszcza w dziedzinie prawa farmaceutycznego i opieki zdrowotnej. Zdaniem jednego z klientów posiada dogłębną wiedzę i jest jednym z najbardziej doświadczonych prawników na rynku".

   Chambers Europe 2013

   Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik posiada szeroką wiedzę i entuzjazm. Jej atutem jest fachowość – nie ma nikogo, kto by rozumiał te sprawy tak jak ona. Zdobyła ogromne doświadczenie w dziedzinie współpracy z wszystkimi ważniejszymi polskimi spółkami i instytucjami w sektorze Life Sciences".

   Dziennik Gazeta Prawna – Ranking 50 Najbardziej Wpływowych Prawników w 2013 roku

   Miejsce 37. Paulina Kieszkowska-Knapik, partner (…), współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae, awans z pozycji 39.

   „Jeden z najbardziej konsekwentnych i wojowniczych krytyków ustawy refundacyjnej. Autorka i współautorka licznych analiz prawnych z dziedziny farmacji. Dzięki jej zaangażowaniu powstały w ubiegłym roku dwa duże raporty poświęcone skutkom ustawy refundacyjnej, firmowane przez PricewaterhouseCoopers i firmy analitycznej IMS Health. Jej opinie prawne wywierają duży wpływ na zmiany wadliwych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Jako pierwsza alarmowała o szkodliwości dla pacjentów zapisów ustawy refundacyjnej, która zakazywała firmom farmaceutycznym przekazywania do szpitali darowizn z leków. W ubiegłym roku resort zdrowia znowelizował przepisy i darowizny wróciły do szpitali. Dużym jej sukcesem było także zakończenie po ośmiu latach sądowej batalii o uznanie, że innowacyjny producent ma interes prawny w ocenie legalności kopii swojego leku. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Kieszkowska-Knapik walczy o wprowadzenie w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Chętnie udziela się społecznie. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Rak’n’Roll i Federacji Pacjentów Polskich”.

   Chambers Europe 2012 

    Life Sciences –​ BAND 1

   „Paulina Kieszkowska-Knapik została wyróżniona za kompleksowe i przyjazne klientowi podejście. Podziwiam jej błyskotliwość i rozumienie potrzeb biznesu dodaje jeden z rozmówców. Jako współzarządzająca praktyką skupia się na kwestiach regulacyjnych, prawie konkurencji i zagadnieniach cenowo-refundacyjnych".

   PLC Which Lawyer 2012

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe oraz w dziedzinie Własności Intelektualnej.

   Chambers Europe 2011

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest powszechnie uważana za jednego z najlepszych doradców tej dziedzinie i chwalona za szeroką wiedzę, doskonałe kompetencje i przenikliwość umysłu".

   PLC Which Lawyer 2011

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

    

   Chambers Europe 2010

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Rozmówcy podzielają opinię, że Paulina Kieszkowska-Knapik jest jednym z wyróżniających się prawników: posiada wyjątkową znajomość zagadnień regulacyjnych, cieszy się powszechnym szacunkiem i potrafi klarownie uzasadniać swoje propozycje".

   PLC Which Lawyer 2010

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Własność intelektualna.

   Chambers Europe 2009

   Life Sciences –​ BAND 2

   Paulina Kieszkowska-Knapik jest dobrze znana z kompleksowego podejścia do spraw, a klienci wysoko oceniają jej zdolność do dokonywania analizy prawnej wzbogaconej o propozycje rozwiązań biznesowych".

   Chambers Europe 2008 

   Life Sciences 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – BAND 1

   PLC Which Lawyer 2008

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ rekomendowana w dziedzinach Life Sciences i Własność intelektualna.

    

   Chambers Europe 2007 

   Life Sciences 

   Paulina Kieszkowska-Knapik –​ BAND 1

    

  • Ewa Rutkowska

   Polski

   Chambers Europe 2022

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Klienci cenią Ewę Rutkowską za kreatywność i zorientowanie na pro-biznesowe rozwiązania. Jest znanym prawnikiem w branży Life Sciences, specjalizującym się w zakresie odpowiedzialności za produkt, dystrybucji, refundacji oraz kwestiach regulacyjnych”.

   Who's Who Legal 2022

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako jedyny Global Leader w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce.

   „Ewa Rutkowska jest uznawana przez środowisko branżowe za najlepszego prawnika w Polsce w sprawach o odpowiedzialność za produkt".

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Who's Who Legal 2021

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   „Ewa Rutkowska wyróżnia się jako prawnik, do którego należy się zwrócić w kwestiach spornych z zakresu odpowiedzialności za produkt, z uwagi na jej długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Klienci cenią Ewę Rutkowską za umiejętność rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności produktowej.

   Jeden z Klientów mówi: Ewa Rutkowska jest moją główną osobą kontaktową. Bardzo miło się z nią współpracuje, bardzo szybko udziela odpowiedzi, posiada ogromną wiedzę".

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Rutkowska 

   „Kierująca zespołem współzałożycielka, Ewa Rutkowska, posiada bogate doświadczenie w sprawach odpowiedzialności produktowej.

   Ewa Rutkowska jest świetnym prawnikiem i liderem swojego zespołu".

   Who's Who Legal 2021

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako jedyny Global Leader w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability) | Life Sciences w Polsce.

   „Ewa Rutkowska to wysoce rekomendowany prawnik, z którym świetnie się współpracuje – donoszą respondenci, którzy wskazują, że to do niej należy się zwrócić w sprawach spornych z zakresu life sciences w Polsce".

   Chambers Europe 2021

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska specjalizuje się w szerokim zakresie spraw obejmującym kwestie refundacyjne, sprawy dotyczące odpowiedzialności za produkt, kwestie dystrybucji i regulacyjne. Jeden z respondentów podkreśla jej skuteczność w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt”.

   Who's Who Legal 2021 

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Life Sciences – Regulatory.

   Who's Who Legal 2020

   Ewa Rutkowska rekomendowana jako Global Leader w dziedzinie Sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   „Ewa Rutkowska jest absolutnie fantastyczna i cieszy się wielkim uznaniem jako najlepszy polski pełnomocnik pozwanych w sprawach odpowiedzialności za produkt i prawdziwy lider w branży prawniczej".

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Chambers Europe 2020 

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów z branży farmaceutycznej w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Doradza również w zakresie badań klinicznych. Klienci cenią jej energię, która, jak sugeruje jeden z nich, może dodać ci dodatkowej siły”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradzwie z zakresu odpowiedzialności za produkt.
   Ewa Rutkowska posiada wyjątkową wiedzę i zróżnicowane, wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach sektora life sciences”.

   Who's Who Legal 2020

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w 2 dziedzinach: Life Sciences – Product Liability oraz Life Sciences – Regulatory.

   „Ewa Rutkowska z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to właściwy adres w Polsce. Jeden z respondentów z branży prawniczej podaje: pracuję z nią od dawna – to wyróżnienie jest bardzo zasłużone”.

   Expert Guides 2020

   Ewa Rutkowska rekomendowana w 2 dziedzinach: Odpowiedzialność za produkt (Product Liability)​ oraz Women in Business Law.

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 11. w kategorii prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Chambers Europe 2019 

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Respondenci określają Ewę Rutkowską jako bardzo pragmatycznego, kompetentnego specjalistę wysokiej klasy. Jest niezwykle ceniona za znajomość przepisów z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym reprezentowanie klientów w głośnych sprawach z tej dziedziny. Często wspiera również firmy farmaceutyczne w sprawach związanych z badaniami klinicznymi”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Ewa Rutkowska jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who's Who Legal 2019

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

    

   Who’s Who Legal 2015 – 2019

   Ewa Rutkowska rekomendowana w Life Sciences.

   Expert Guides 2015 – 2019

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Odpowiedzialności za Produkt (Product Liability).

   Expert Guides 2014 – 2019 

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Women in Business Law

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 10. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest bardzo ceniona przez respondentów, którzy podkreślają, że jest energiczna i entuzjastycznie nastawiona do pracy i dodają, że chętnie stawia czoła nowym problemom i wyzwaniom oraz cechuje się pro-klienckim podejściem. Ma wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom z branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i dóbr szybkozbywalnych. Ewa zajmuje się również kwestiami z zakresu ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt”.

   Who’s Who Legal 2015 – 2018  

   Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 9. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2017 

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Klienci cenią Ewę Rutkowską za zaangażowanie w to, co robi oraz za to, że zawsze znajdzie czas na dokładne wyjaśnienie skomplikowanych spraw. Ciesząca się opinią bardzo cenionego praktyka, regularnie doradza klientom z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych i produktów szybkozbywalnych (FMCG). Jest wychwalana za sposób prowadzenia sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt. Ma także doskonałą opinię w zakresie obsługi spraw dotyczących wycofywania produktów z rynku oraz reprezentowania klientów przed trybunałami arbitrażowymi”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 8. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2016

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest uznanym ekspertem, specjalizującym się w prawie farmaceutycznym, ochronie zdrowia i odpowiedzialności za produkt, z dużym doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z branży farmaceutycznej, FMCG oraz wyrobów medycznych. O jej doświadczeniu w sporach z zakresu odpowiedzialności za produkt świadczy udział w głośnych procesach związanych z wycofaniem produktów z rynku na całym świecie. Ewa cieszy się tu doskonałą opinią u zadowolonych z jej pracy klientów. Jest ekspertem w tej dziedzinie, z doskonałą znajomością prawa. Potrafi doradzić mając na względzie kwestie biznesowe swoich klientów".

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika „Rzeczpospolita”

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 7. w kategorii Prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2015

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska chwalona jest przez klientów za doskonałe zdolności interpersonalne. Jak skomentował jeden z opiniodawców potrafi prosto wyjaśniać sprawy osobom niezajmującym się prawem, co ma ogromne znaczenie. Inny chwali ją za ogromną energię i umiejętność udzielania właściwych, proaktywnych porad. Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z branży farmaceutycznej w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności za produkt".

   Chambers Europe 2014

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Zdaniem rozmówców Ewa Rutkowska posiada praktyczną wiedzę w dziedzinie prawa krajowego i unijnego, jest bardzo otwarta na dyskusję i rozważa różne możliwe scenariusze. Ewa działa szczególnie aktywnie w dziedzinie prawa farmaceutycznego i sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt".

   Chambers Europe 2013

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest podziwiana jako skuteczny prawnik obdarzony błyskotliwym umysłem i umiejętnością przyjaznego podejścia do klienta. Ewa posiada znajomość całego zakresu zagadnień Life Sciences, chociaż ostatnio koncentruje się zwłaszcza na sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Rozmówcy chwalą ją za udzielanie jasnych i zrozumiałych porad".

   Chambers Europe 2012

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Inni prawnicy określają współzarządzającą praktyką Ewę Rutkowską jako wysoko wykwalifikowanego prawnika. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi, handlowymi, odpowiedzialności za produkt i refundacyjnymi".

   PLC Which Lawyer 2012

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

   Chambers Europe 2011

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest wyróżniana jako genialny praktyk".

   PLC Which Lawyer 2011

   Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

   Chambers Europe 2010

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest powszechnie szanowana za jej konstruktywne podejście: reprezentuje bardzo dobrą postawę, charakteryzującą się umiejętnością starannego i dogłębnego wyjaśniania zagadnień, cierpliwością potrzebną do forsowania rozwiązań do końca, bez wzbudzania animozji".

   Chambers Europe 2009

   Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska posiada opinię prawnika doskonale radzących sobie w wysoce delikatnych sprawach. Rutkowska znana jest z rozpatrywania problemów z wielu różnych perspektyw i otrzymała najwyższe pochwały od klienta, w stanowczej ocenie którego nie można życzyć sobie lepszego prawnika".

   Chambers Europe 2008

   Life Sciences –​ BAND 2

   „Ewa Rutkowska zarządza zespołem Life Sciences i prowadzi sprawy z zakresu zagadnień regulacyjnych, reklamy oraz odpowiedzialności za produkt. Inni prawnicy mówią o niej, że jest prawnikiem z dużym doświadczeniem oraz przyjaznym i nie tworzącym barier podejściem".

  • Marcin Kolasiński

   Polski

   Chambers Europe 2022

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński to uznany na rynku prawnik doradzający (…) w zakresie prawa konkurencji. Wspiera firmy w obszarze compliance, włączając w to umowy dystrybucyjne, oraz reprezentuje je w postępowaniach antymonopolowych. Jeden z klientów chwali jego praktyczne podejście i szeroką wiedzę”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika „Rzeczpospolita 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Who’s Who Legal 2021 

   Marcin Kolasiński wyróżniony jako Global Leader w dziedzinie Competition.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada umiejętność jasnego definiowania kluczowych kwestii prawnych i wyjaśniania ich członkom organizacji biznesowych”.

   Chambers Europe 2021

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński doradza wielu firmom farmaceutycznym w kwestiach z zakresu prawa konkurencji. Doradza w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka (compliance), włączając w to kwestie umów dystrybucyjnych oraz reprezentuje firmy w postępowaniach antymonopolowych. Jest zaangażowany – mówi o nim jeden z klientów, dodając: praca z nim to przyjemność”.

   Who’s Who Legal 2020 

   Marcin Kolasiński wyróżniony jako Future Leader w kategorii Competition Future Leaders – Partners 2020 i jako Global Leader w kategorii Franczyza.

   Chambers Europe 2020

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest pierwszą osobą, do której zgłaszają się firmy farmaceutyczne poszukujące fachowej wiedzy z zakresu prawa antymonopolowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej, postępowań w zakresie kontroli koncentracji oraz umów dystrybucyjnych oraz identyfikacji obszarów ryzyka (compliance). Łączy umiejętności analityczne z doskonałymi umiejętnościami prezentacji. Ułatwia nam życie, mówi jeden z klientów, a inny dodaje: potrafi doradzić w trudnych kwestiach”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami".

   W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada wyjątkową wiedzę na temat wielu apektów prawa konkurencji w kontekście otoczenia międzynarodowego”.

   Expert Guides 2020

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe. 

   Chambers Europe 2019 

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest niezmiennie osobą, do której w pierwszej kolejności zgłaszają firmy farmaceutyczne poszukujące fachowej wiedzy z zakresu prawa antymonopolowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nadużywania pozycji dominującej, postępowań w zakresie kontroli połączeń oraz bieżącego przestrzegania przepisów. Jak skomentował jeden z klientów, porady Marcina są konkretne, zwięzłe i bardzo precyzyjne”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”.

   Who’s Who Legal 2019

   Marcin Kolasiński wyróżniony jako Global Leader w kategorii Franczyza oraz jako Future Leader w kategorii Competition Future Leaders – Partners 2019.

    

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji.

   Chambers Europe 2018 

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest doceniany przez klientów za wnikliwe podejście do kwestii biznesowych oraz umiejętność szybkiego i skutecznego informowania o ryzyku. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę na dużą wiedzę i podejście do klientów Marcina. Marcin posiada duże doświadczenie w kwestiach z zakresu postępowań wyjaśniających w dziedzinie ochrony konkurencji, kwestiach antymonopolowych i nadużywania pozycji dominującej”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2018

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

    

   Who’s Who Legal 2015 – 2018 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji.

    

   Expert Guides 2015 – 2018 

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Chambers Europe 2017  

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Szef praktyki, Marcin Kolasiński, ma ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie polskiego prawa konkurencji, z imponującym doświadczeniem w obsłudze spraw dotyczących kontroli koncentracji, prowadzeniu postępowań antymonopolowych oraz zapewnianiu zgodności z przepisami prawa. Jest chwalony za wybitne zdolności strategiczne i taktyczne, a jeden z klientów dodaje: podoba mi się sposób, w jaki stara się rozwiązać problemy, czy to mojej firmy czy moje osobiste wątpliwości. Wiem, że mogę na nim zawsze polegać”.

   Chambers Europe 2016  

   Competition / Antitrust BAND 2

   „Szef działu, Marcin Kolasiński, od wielu lat cieszy się uznaniem jako doskonały specjalista w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Podoba mi się jego zrozumienie potrzeb klienta, szybkość w działaniu i jasność porad. Waży ryzyka i obiektywnie przedstawia argumenty za i przeciw - mówi jednej z klientów. Ma duże doświadczenie praktyczne w szczególności w branży farmaceutycznej”.

   Chambers Europe 2015 

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest bardzo uznanym prawnikiem doradzającym klientom z sektora farmaceutycznego w bieżących sprawach z zakresu prawa konkurencji dotyczących dystrybucji, compliance i marketingu. Klienci polecający jego usługi chwalą go za przenikliwość i doświadczenie oraz dogłębną znajomość otoczenia regulacyjnego w Polsce".

   Chambers Europe 2014 

   Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński niedawno opuścił Baker & McKenzie, by wraz z Pauliną Kieszkowską-Knapik i Ewą Rutkowską założyć specjalistyczną firmę pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Spółka Jawna. Jest coraz wyżej oceniany w rankingach dzięki doskonałym opiniom klientów. Będący pod wrażeniem respondenci mówią, że jest proaktywny, jest bardzo lubiany przez kolegów z biznesu i naprawdę potrafi wytłumaczyć sprawy w sposób zrozumiały dla odbiorców. Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w tej dziedzinie".

   Chambers Europe 2013

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcin Kolasinski cieszy się uznaniem za dogłębną znajomość sektora farmaceutycznego. Klienci wskazują, że jego porady są warte każdych pieniędzy i cenią wysoko sposób, w jaki rozumie on biznes i zaspokaja jego potrzeby".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2013

   „Bardzo profesjonalny (...) kierujący praktyką Marcin Kolasiński twórczo kwestionuje status quo, aby znaleźć nowe strategie". 

   Chambers Europe 2012

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Rozmówcy charakteryzują Marcina Kolasinskiego jako twórczego, nastawionego na szukanie rozwiązań i posiadającego wyjątkową wiedzę prawnika".

   PLC Which Lawyer 2012

   Marcin Kolasiński –​ rekomendowany w dziedzinach Competition / Antitrust oraz Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2012

   „(…) Marcin Kolasinski posiada charyzmatyczną osobowość”.

   Chambers Europe 2011

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcin Kolasinski jest fantastycznym prawnikiem świetnie rozumiejącym sektor farmaceutyczny i wymagania organów ochrony konkurencji, stwierdzają rozmówcy".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2011

   „Klienci chwalą Marcina Kolasinskiego za błyskotliwy umysł, analityczną osobowość i biznesowe podejście”.

   PLC Which Lawyer 2011

   Marcin Kolasiński rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Chambers Europe 2010

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcin Kolasinski postrzegany jest przez rozmówców jako dynamiczny lider praktyki. Wyjątkowo wysoko cenione są jego zdolności w sprawach dotyczących sektora farmaceutycznego".

   PLC Which Lawyer 2010

   Marcin Kolasiński​ rekomendowany w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe.

   Chambers Europe 2009

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcina Kolasińskiego wyróżniono jako niezwykle obiecujący talent".

  • Michał Chodorek

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Michał Chodorek

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT – rekomendowany Michał Chodorek

   „Adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

  • Ewa Auleytner

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowana Ewa Auleytner

   „Ewa Auleytner koncentruje się na sporach umownych, często wynikających z wykonania umów cywilnych".

  • Bartłomiej Sasin

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowany Bartłomiej Sasin

   „(…) doświadczenie Bartłomieja Sasina obejmuje negocjowanie umów oraz reprezentowanie firm medycznych i farmaceutycznych w postępowaniach sądowych i administracyjnych".

  • Piotr Zawadzki

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Healthcare and life sciences –​ IP – rekomendowany Piotr Zawadzki

   „Dołączenie rzecznika patentowego Piotra Zawadzkiego w marcu 2021 r. wzmocniło ofertę kancelarii w zakresie własności intelektualnej skierowaną do klientów prowadzących działalność w sektorze opieki zdrowotnej i Life Sciences".

  • Julia Łokaj

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowana Julia Łokaj

  • Mateusz Winczura

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021

   Dispute resolution –​ rekomendowany Mateusz Winczura

    

  • Marek Świerczyński

   Polski

   Chambers Europe 2020

   Life Sciences –​ BAND 4

   „Marek Świerczyński doradza stowarzyszeniom branżowym w kwestiach refundacyjnych, a także w zakresie zmienijących się regulacji prawnych, takich jak cyfryzacja opieki zdrowotnej. Klienci chwalą go za jego szersze podejście do zagadnień, a jeden z nich wzmiankuje: udzielił nam porad w sprawach nie tylko w oparciu o polskie prawo, ale poszerzył ją o zagadnienia w oparciu o prawo europejskie. Inny klient dodaje: Jest bardzo pragmatycznym i praktycznym prawnikiem”.

   Chambers Europe 2019

   Life Sciences –​ BAND 4

   „Marek Świerczyński doradza firmom z branży ochrony zdrowia w kwestiach związanych z prawem refundacyjnym i własnością intelektualną. Źródła podkreślają jego wybitny dorobek naukowy w tej dziedzinie”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT –​ rekomendowany Marek Świerczyński

   „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”. 

   Chambers Europe 2018

   Life Sciences –​ BAND 3

   „Marek Świerczyński jest również doceniany za swoją działalność naukową. Realizuje zlecenia z różnych obszarów, w tym z zakresu refundacji i praw własności przemysłowej”.

   Chambers Europe 2017

   Life Sciences –​ BAND 3

   „Marek Świerczyński jest uznanym autorem prac na temat zmian w prawie farmaceutycznym. Często angażowany przez spółki prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia w sprawach refundacyjnych i własności intelektualnej. W swojej praktyce często doradza również podmiotom z branży Life Sciences w sprawach e-handlu i cyberprawa”.

   Chambers Europe 2017

   Life Sciences –​ BAND 3

   „Marek Świerczyński doradza podmiotom farmaceutycznym w zakresie szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, refundacji, reklamy, dystrybucji i własności intelektualnej".

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI
KANCELARIA PRAWNA SP. J.
ul. Emilii Plater 25/8
00-688 Warszawa
T. +48 22 620 63 25
F. +48 22 101 73 38
biuro@krklegal.pl
daneosobowe@krklegal.pl
CV@krklegal.pl
KRS - 0000499898
NIP - 7010414793
REGON - 147128364
KONTO BANKOWE
mBank: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Konto PL: 95 1140 2004 0000 3602 7506 5236
Konto EUR: 35 1140 2004 0000 3412 0324 6998
Swift: BREXPLPWMBK