Kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński została założona przez uznanych ekspertów w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego - adwokat Paulinę Kieszkowską-Knapik, adwokat Ewę Rutkowską oraz w zakresie prawa konkurencji - radcę prawnego Marcina Kolasińskiego. Kancelarię współtworzy doświadczony zespół pracujący od dawna z jej założycielami.

Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych
(m.in. Baker & McKenzie, Hogan Lovells, CMS Cameron McKenna).

Jesteśmy regularnie rekomendowani jako wiodący prawnicy w dziedzinach prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak: Chambers Europe, Legal 500 czy Rzeczpospolita. W rankingu Chambers Europe 2014, 2015 nasza kancelaria została uznana za najlepszą praktykę prawa farmaceutycznego (Life Sciences) w Polsce.

Doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom. Pracujemy dla nich od lat i rozumiemy ich potrzeby. Dbamy o to, aby nasza pomoc zapewniała klientom nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także praktycznie wspierała ich działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi i zasadami prawa konkurencji. Doradzamy im w relacjach z organami państwa, innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkt.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z różnych branż, przy czym szczególną ekspertyzę posiadamy w doradztwie dla branż farmaceutycznej i medycznej. To doświadczenie wykorzystujemy w pracy dla klientów także z innych sektorów gospodarki. Wspieramy prawnie również organizacje pracodawców i izby gospodarcze.

Doradzamy w oparciu o prawo polskie i prawo europejskie. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, jeśli zachodzi potrzeba wsparcia prawników z innych jurysdykcji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Angażujemy się także w pomoc prawną pro bono.

Doradztwo Regulacyjne

 • Sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia
  • Leki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Badania kliniczne i badania obserwacyjne
   • Rejestracja leków i zmiany porejestracyjne
   • Wytwarzanie i import leków
   • Obrót hurtowy lekami
   • Działalność aptek i obrót detaliczny lekami
   • Pharmacovigilance
   • Reklama leków
   • Compliance
   • Regulacje dotyczące leków weterynaryjnych
   • Postępowania przed GIF, URPL, MZ i sprawy przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa farmaceutycznego
   • Działania przedsiębiorców w świetle branżowych kodeksów dobrych praktyk
   • Spory na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Wyroby medyczne

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Zgłoszenia i powiadomienia organów regulacyjnych
   • Badania kliniczne wyrobów medycznych
   • Wytwarzanie, import i dystrybucja wyrobów medycznych
   • Reklama wyrobów medycznych
   • Compliance
   • Incydenty medyczne
   • Postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi
   • Doradztwo na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Refundacja

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Market access
   • Refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
   • Postępowania refundacyjne
   • Postępowania odwoławcze i sprawy przed sądami administracyjnymi w sprawach refundacji
   Polski
  • Ochrona zdrowia

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Spory świadczeniodawców i świadczeniobiorców z NFZ
   • Postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów leczniczych
   • Eksperymenty medyczne i badania naukowe
   • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy
   • Kwestie prawne w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych powiązanych aktów prawnych
   Polski
  • Żywność i kosmetyki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Postępowania notyfikacyjne
   • Kwestie regulacyjne dotyczące żywności i kosmetyków
   • Reklama żywności i kosmetyków
   • Bezpieczeństwo żywności i kosmetyków
   • Postępowania przed GIS i innymi organami nadzoru
   • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
   Polski
 • Inne sektory regulowane

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Rozwiązania sektorów wysoce regulowanych np. sektora telekomunikacyjnego, pocztowego, energetycznego czy kolejowego
  • Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych na prowadzenie działalności
  • Wprowadzanie na rynek nowych produktów lub ustalanie warunków ich sprzedaży
  • Dostęp do sieci (third party access)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pozostałe doradztwo regulacyjne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ograniczenia prawne prowadzenia działalności w sektorach innych niż wysoce regulowane
  • Produkty borderline i identyfikacja odpowiadających im regulacji sektorowych
  • Standaryzacja, certyfikacja i znakowanie produktów, w tym znak CE
  • Wymagania jakościowe i dozory techniczne
  • Inspekcje i organy nadzorujące rynki
  • Znakowanie produktów

Doradztwo Konkurencyjne

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja niedozwolonych porozumień
  • Identyfikacja nadużywania pozycji dominującej
  • Zawiadomienia do organów antymonopolowych o naruszeniu prawa konkurencji
  • Zgłoszenia zamiarów koncentracji przedsiębiorców do organów antymonopolowych
  • Opracowywanie strategii dystrybucyjnych i marketingowych zgodnych z prawem konkurencji
  • Szkolenia na temat zachowania zgodności działań z prawem konkurencji
  • Audyty antymonopolowe
  • Próbne przeszukania (mock dawn raids)
  • Procedury na wypadek kontroli organów antymonopolowych i asystowanie klientom w razie takich kontroli
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja czynów nieuczciwej konkurencji
  • Negocjacje z uczestnikami rynku w sprawach popełnianych przez nich czynów nieuczciwej konkurencji
  • Audyty zgodności działań z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Opracowywanie bezpiecznych prawnie strategii handlowych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Postępowania przetargowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Przygotowywanie postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych i prywatnych
  • Przygotowywanie ofert przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych
  • Opracowywanie szczególnych strategii przetargowych (np. tworzenie konsorcjów)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pomoc publiczna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Analiza możliwości zaistnienia pomocy publicznej w określonych sytuacjach
  • Identyfikacja dozwolonej i zakazanej pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące przyznawania pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące zwrotu nielegalnej pomocy publicznej

Prawo Konsumenckie

 • Klauzule abuzywne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja postanowień umownych naruszających interesy konsumentów
  • Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet i inne formy nowoczesnej komunikacji
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka stosowania klauzul abuzywnych
  • Rejestr klauzul niedozwolonych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja naruszeń zbiorowych interesów konsumentów (np. nieuczciwe praktyki rynkowe, czyny nieuczciwej konkurencji)
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów
  • Przygotowywanie zasad polityki informacyjnej w ramach relacji handlowych z konsumentami
  • Postępowania administracyjne i sądowe

   

Odpowiedzialność za produkt

 • Bezpieczeństwo produktu

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ogólne bezpieczeństwo produktu oraz wymogi szczególne dla danego rodzaju produktów
  • Środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych
  • Wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku
  • Postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z rynku
  • Zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt
 • Sytuacje kryzysowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ocena ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii
  • Koordynacja działań ekspertów i zespołu kryzysowego
  • Reprezentacja przed organami nadzoru i organami ścigania
  • Wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi
  • Wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR
  • Współpraca z ubezpieczycielami
 • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Budowanie strategii wobec roszczeń odszkodowawczych
  • Koordynacja procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych
  • Negocjacje ugodowe
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych
  • Współpraca z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR oraz ubezpieczycielami

Pozostałe Doradztwo

 • Compliance

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja obszarów ryzyka prawnego
  • Tworzenie procedur compliance (na poziomie polskim oraz europejskim)
  • Weryfikacja procedur korporacji międzynarodowych w świetle prawa polskiego
  • Koordynacja lokalizacji procedur oraz doradztwa compliance w innych krajach
  • Szkolenia w zakresie compliance
  • Ocena zgodności działań z regułami compliance
  • Audyty compliance
  • Negocjowanie umów obejmujących klauzule compliance
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach organów odpowiedzialnych za obszary z zakresu compliance
  • Szkolenia i procedury wewnętrzne na wypadek kontroli organów (dawn raids)
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt
  • Spory z zakresu ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, w tym spory reklamowe
  • Spory z zakresu prawa konsumenckiego
  • Spory z zakresu importu równoległego leków
  • Inne spory w sprawach gospodarczych
  • Postępowania przed sądami arbitrażowymi (stałymi i ad hoc)
  • Postępowania sądowo-administracyjne (WSA i NSA)
  • Postępowania przed branżowymi sądami dyscyplinarnymi i Radą Etyki Reklamy
  • Indywidualne skargi do Trybunału Konstytucyjnego
 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa reklamy itp.
  • Konsultowanie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorców, np. doradztwo w trakcie procesów koncentracji, reorganizacji modeli dystrybucyjnych
  • Prowadzenie procesów due dilligence przedsiębiorców
 • Prawo europejskie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Doradztwo w zakresie relacji prawa europejskiego i prawa polskiego
  • Odpowiedzialność państwa za nieprawidłową implementację prawa europejskiego
  • Wykorzystanie prawa europejskiego w relacjach handlowych z uczestnikami rynku
  • Postępowania przed Komisją Europejską i sądami europejskimi
 • Wsparcie prawne dla organizacji branżowych

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Bieżące doradztwo prawne
  • Szkolenia i audyty
  • Analiza zgodności projektów aktów prawnych z prawem europejskim
  • Analiza praktycznych skutków planowanych zmian w przepisach
  • Przygotowywanie projektów stanowisk w konsultacjach społecznych
  • Tworzenie i zmiany kodeksów dobrych praktyk

Wspólnicy

 • Paulina Kieszkowska-Knapik - adwokat

  Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

  Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu  analizowania i poddawania debacie publicznej  regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

  Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna.

  Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 - Paulina Kieszkowska - Knapik została wyróżniona po raz 9. jako lider w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

  Chambers Europe 2015: Life Sciences: Star Individuals - "Darzona ogromnym szacunkiem zarówno przez prawników, jak i klientów, Paulina Kieszkowska-Knapik uważana jest za czołowego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Klienci ceniący sobie szybkość jej porad zauważają „ogromną pasję, z jaką podchodzi do swojej pracy" oraz „wolę walki i załatwiania spraw do końca." Paulina Kieszkowska-Knapik znana jest ze znajomości zagadnień dotyczących refundacji leków i systemu ochrony zdrowia."

  Who’sWho Legal 2015 (Life Science) – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik.

  paulina.kieszkowska-knapik@krklegal.pl

 • Ewa Rutkowska - adwokat

  Ewa Rutkowska, adwokat, jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i międzynarodowych spółek z branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i sektora FMCG. Doradza organizacjom branżowym, które wielokrotnie reprezentowała jako stronę społeczną w procesie legislacyjnym, a także wspierała przy pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk.

  Ewa Rutkowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnym sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

  Od lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce, a przez ranking Expert Guides – Women in Business Law 2014 w dziedzinie odpowiedzialności za produkt. Ewa doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego, m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

  Przed dołączeniem do Baker & McKenzie jako partner wraz z czteroosobowym zespołem, Ewa przez wiele lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells (wcześniej Lovells), tworząc a następnie kierując tam praktyką prawa farmaceutycznego i odpowiedzialności za produkt. Z Baker & McKenzie była związana prawie cztery lata.

  Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 - Ewa Rutkowska została rekomendowana po raz 7. w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

  Chambers Europe 2015: Life Sciences: Band 1 - "Ewa Rutkowska chwalona jest przez klientów za doskonałe zdolności interpersonalne. Jak skomentował jeden z opiniodawców „potrafi prosto wyjaśniać sprawy osobom niezajmującym się prawem, co ma ogromne znaczenie". Inny chwali ją za „ogromną energię i umiejętność udzielania właściwych, proaktywnych porad.” Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z branży farmaceutycznej w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności za produkt.

  Who’sWho Legal 2015 (Life Science) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

  Who’sWho Legal 2015 (Product Liability Defence) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

  Expert Guides – Women in Business Law 2014 - Ewa Rutkowska - (Product Liability).

  ewa.rutkowska@krklegal.pl

 • Marcin Kolasiński - radca prawny

  Marcin Kolasiński, radca prawny, posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.

  Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami.

  Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji - International Competition Network.

  Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych.

  Chambers Europe 2015: Competition/Antitrust: Band 2 - "Marcin Kolasiński z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest bardzo uznanym prawnikiem doradzającym klientom z sektora farmaceutycznego w bieżących sprawach z zakresu prawa konkurencji dotyczących dystrybucji, compliance i marketingu. Klienci polecający jego usługi chwalą go za „przenikliwość i doświadczenie oraz dogłębną znajomość otoczenia regulacyjnego w Polsce.""

  Who’sWho Legal 2015 (Competition) – rekomendowany Marcin Kolasiński.

  marcin.kolasinski@krklegal.pl

Prawnicy

 • Natalia Łojko - radca prawny

  Natalia Łojko, radca prawny, od ponad 10 lat zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w szeroko pojętych dziedzinach prawa farmaceutycznego i refundacyjnego, prawa własności intelektualnej, w tym ochronie danych osobowych, reklamie i dystrybucji leków oraz w bieżących kwestiach gospodarczych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z refundacją, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, kwestiach regulacyjnych, w tym ochronie danych osobowych, reklamą i dystrybucją leków oraz produktów z pogranicza. Prowadzi sprawy sądowe w sądach administracyjnych i cywilnych.

  Od wielu lat zajmuje się również doradztwem na rzecz szpitali i lekarzy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz warunków świadczenia usług. Prowadzi sprawy sądowe pro bono, w tym w szczególności związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w ramach kolejnych nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz prawa refundacyjnego.

  Autorka wielu artykułów w prasie branżowej oraz codziennej i częsta prelegentka konferencji. Wykładowczyni Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez ostatnią dekadę związana z Baker & McKenzie, współpracuje też stale jako ekspert z Fundacją Lege Pharmaciae. Członek mazowieckiej komisji ds. zdarzeń medycznych w latach 2012-2015. Absolwentka wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie.

  Chambers Europe 2015: Life Sciences: Band 3 - "Natalia Łojko jest wysoko cenionym prawnikiem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, koncentrującym się na sprawach refundacyjnych. W uznaniu jej doświadczenia w tej dziedzinie, rośnie pozycja, którą zajmuje w rankingach prawników."

  natalia.lojko@krklegal.pl

 • Magdalena Bąkowska - adwokat

  Magdalena Bąkowska, adwokat, zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych. Do głównych obszarów jej specjalizacji należą w szczególności aspekty regulacyjne, reklama i dystrybucja produktów leczniczych oraz reklama aptek, a także aspekty ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach cywilnych z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza również klientom we wszelkich sprawach związanych ze współpracą z aptekami, w tym w zakresie dopuszczalnych narzędzi handlowych oraz w sprawach dotyczących reklamy aptek. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz klientów działających w zakresie leków weterynaryjnych.

  W ramach swojej praktyki Magdalena Bąkowska doradza również organizacjom branżowym, uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z kolejnymi nowelizacjami Prawa farmaceutycznego. Jest również współautorem polskiej implementacji Kodeksu Przejrzystości. Poza bieżącą obsługą klientów kancelarii, Magdalena Bąkowska prowadzi również liczne szkolenia oraz wykłady z zakresu compliance oraz reklamy farmaceutycznej. Jest również wykładowcą Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  Przed rozpoczęciem współpracy z Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. zdobywała przez wiele lat doświadczenie w działach Life Sciences kancelarii Baker&McKenzie oraz Hogan Lovells. Magdalena Bąkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre – Cambridge University, Institute of Continuing Education).

  magdalena.bakowska@krklegal.pl

 • Agnieszka Zielińska - Krywoniuk - adwokat

  Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, adwokat, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego badań klinicznych, obrotu, dystrybucji, bezpieczeństwa oraz reklamy i promocji dla klientów z branży farmaceutycznej, żywieniowej, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Jej praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie jakości oraz odpowiedzialności za produkt.
  Reprezentuje klientów przed sądami i organami regulacyjnymi. Prowadziła wiele audytów prawnych w spółkach farmaceutycznych, w tym audytów w zakresie compliance. Zastępowała Good Marketing Practice Managera w jednej z wiodących firm farmaceutycznych podczas jego czasowej nieobecności.
  Agnieszka Zielińska-Krywoniuk doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w firmach prowadzących badania kliniczne na zlecenie (CRO) oraz międzynarodowych kancelariach prawnych: Hogan Lovells i Baker McKenzie.
  Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm, występuje jako prelegent na konferencjach organizowanych dla klientów z branży farmaceutycznej oraz była wykładowcą podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  agnieszka.zielinska-krywoniuk@krklegal.pl

 • Ewa Auleytner - radca prawny

  Ewa Auleytner, radca prawny, specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym związanym z prowadzeniem sporów sądowych przez przedsiębiorców oraz w zastępstwie procesowym klientów przed sądami powszechnymi. Reprezentowała klientów w szeregu postępowań cywilnych, wynikłych w toku wykonywania przez strony złożonych umów cywilnoprawnych, związanych z wykładnią postanowień umownych oraz z dochodzeniem roszczeń, jak również w toku spraw sądowych związanych z nieuczciwą reklamą, odpowiedzialnością za produkt oraz odpowiedzialnością cywilno- i karnoprawną z tytułu szkody na zdrowiu, w tym w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej Posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami, związanych z kwestią tzw. niedozwolonych postanowień umownych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy.

  Ewa Auleytner zdobywała doświadczenie zawodowe podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White&Case, Hogan Lovells i Baker McKenzie.

  ewa.auleytner@krklegal.pl

 • Barbara Trabszys - aplikant adwokacki

  Barbara Trabszys, aplikant adwokacki, specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa publicznego. Swoją codzienną praktykę koncentruje na kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego, medycznego i FMCG oraz bieżącą obsługą spółek działających na tych rynkach.

  Barbara Trabszys wspiera kancelarię w prowadzonych przez nią postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi w różnorodnych sprawach o charakterze regulacyjnym oraz przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności za produkt.

  Do głównych obszarów jej zainteresowań należą problemy z zakresu organizacji systemu opieki zdrowotnej, reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, badań klinicznych i badań obserwacyjnych oraz odpowiedzialności za produkt. Barbara Trabszys brała udział w negocjacjach treści umów o przeprowadzenie na terenie Polski wieloośrodkowego badania obserwacyjnego organizowanego przez jeden z renomowanych ośrodków akademickich w USA. Kilkukrotnie była zaangażowana w audyty prawne prowadzone na potrzeby spółek prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym i rynku suplementów diety.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Barbara Trabszys współpracowała z kancelarią Baker&McKenzie. Barbara Trabszys jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów była na półrocznym stypendium w Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) we Francji. Ukończyła roczne studium z zakresu prawa amerykańskiego organizowane przez Centrum Prawa Amerykańskiego – wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida.

  barbara.trabszys@krklegal.pl

   

 • Tomasz Kaźmierczak - prawnik

  Tomasz Kaźmierczak, prawnik, doktorant w Zakładzie Prawa Konkurencji Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zamówieniami publicznymi oraz doradztwem korporacyjnym.

  Pracował w Kancelarii Prawniczej Lachowicz i Partnerzy oraz w spółkach grupy Allianz, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Współpracował również z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie świadczył pomoc prawną w ramach Programu Interwencji Prawnej. W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył roczne stypendium na The University of Sheffield. Po ukończeniu studiów pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Ochrony Konkurencji). Prowadził postępowania administracyjne z zakresu ochrony konkurencji, a także reprezentował Prezesa UOKiK na spotkaniach EuropeanCompetition Network organizowanych przez Komisję Europejską.

  Tomasz Kaźmierczak jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

  tomasz.kazmierczak@krklegal.pl

Of Counsel

 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW - adwokat

  dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom ochrony zdrowia w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

  Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z dziedziny nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012 r.) oraz monografii: “Prawo reklamy i promocji”, “Prawo Internetu” oraz “Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii “Cyber Law in Poland”. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

  Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.

  marek.swierczynski@krklegal.pl

 • Wyróżnienia Kancelarii
  • LMG Life Sciences Awards 2015: Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Law firm of the year – Poland

  • Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015: Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – lider w dziedzinie: Prawo farmaceutyczne.

  • Chambers Europe 2015

   Life Sciences – Band 1

   "Wiodący na rynku zespół świadczący wysoce wyspecjalizowane usługi, znany jest z eksperckiej wiedzy w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Pomaga międzynarodowym klientom działającym w branży farmaceutycznej w sprawach spornych i służy doradztwem, między innymi, w kwestiach refundacji leków, zamówień publicznych, zagadnień regulacyjnych, dystrybucji oraz marketingu. Kancelaria zapewnia także klientom fachową pomoc w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt."

   "Wiodący na rynku zespół w dziedzinie refundacji."

   "Prawnicy naprawdę troszczą się o klienta i posiadają ogromną wiedzę."

   "Korzystamy z usług tej kancelarii w trudnych sprawach o strategicznym znaczeniu."

  • Chambers Europe 2014

   Life Sciences – Band 1

   "Wiodąca na rynku praktyka Life Sciences wysoko oceniana za know-how w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Wyróżniona za działania w sferze regulacji i dodatkowo koncentrująca się na branżach medycznej, spożywczej i kosmetycznej."

   "Paulina Kieszkowska-Knapik i Ewa Rutkowska niedawno opuściły wraz z Marcinem Kolasińskim kancelarię Baker & McKenzie, by założyć swoją kancelarię pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, specjalizującą się w doradztwie regulacyjnym i ochronie konkurencji. Dołączyli do nich inni prawnicy, w tym Natalia Łojko."

 • Wyróżnienia Indywidualne
  • Paulina Kieszkowska-Knapik

   Polski

   Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 -  Paulina Kieszkowska - Knapik została wyróżniona po raz 9. jako lider w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

    

   Chambers Europe 2015: Life Sciences: Star Individuals

   Darzona ogromnym szacunkiem zarówno przez prawników, jak i klientów, Paulina Kieszkowska-Knapik uważana jest za czołowego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Klienci ceniący sobie szybkość jej porad zauważają „ogromną pasję, z jaką podchodzi do swojej pracy" oraz „wolę walki i załatwiania spraw do końca."  Paulina Kieszkowska-Knapik znana jest ze znajomości zagadnień dotyczących refundacji leków i systemu ochrony zdrowia."

   Who’sWho Legal 2015 (Life Science) - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik.

   Chambers Europe 2014: Life Sciences: Star Individuals

   "Paulina Kieszkowska-Knapik jest uznanym autorytetem w branży, zwłaszcza w dziedzinie prawa farmaceutycznego i opieki zdrowotnej. Zdaniem jednego z klientów „Posiada dogłębną wiedzę i jest jednym z najbardziej doświadczonych prawników na rynku.""

   Chambers Europe 2013: Life Sciences: Star Individuals

   "Paulina Kieszkowska-Knapik „posiada szeroką wiedzę i entuzjazm. Jej atutem jest fachowość – nie ma nikogo, kto by rozumiał te sprawy tak jak ona". Zdobyła ogromne doświadczenie w dziedzinie współpracy z wszystkimi ważniejszymi polskimi spółkami i instytucjami w sektorze Life Sciences."

   Dziennik Gazeta Prawna Ranking 50 Najbardziej Wpływowych Prawników 2013

   37. Paulina Kieszkowska-Knapik partner (…), współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae, awans z pozycji 39.

   Jeden z najbardziej konsekwentnych i wojowniczych krytyków ustawy refundacyjnej. Autorka i współautorka licznych analiz prawnych z dziedziny farmacji. Dzięki jej zaangażowaniu powstały w ubiegłym roku dwa duże raporty poświęcone skutkom ustawy refundacyjnej, firmowane przez PricewaterhouseCoopers i firmy analitycznej IMS Health. Jej opinie prawne wywierają duży wpływ na zmiany wadliwych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Jako pierwsza alarmowała o szkodliwości dla pacjentów zapisów ustawy refundacyjnej, która zakazywała firmom farmaceutycznym przekazywania do szpitali darowizn z leków. W ubiegłym roku resort zdrowia znowelizował przepisy i darowizny wróciły do szpitali. Dużym jej sukcesem było także zakończenie po ośmiu latach sądowej batalii o uznanie, że innowacyjny producent ma interes prawny w ocenie legalności kopii swojego leku. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Kieszkowska-Knapik walczy o wprowadzenie w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Chętnie udziela się społecznie. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Rak’n’Roll i Federacji Pacjentów Polskich.”

   Chambers Europe 2012: Life Sciences: Band 1

   "Paulina Kieszkowska-Knapik została wyróżniona za „kompleksowe i przyjazne klientowi podejście." „Podziwiam jej błyskotliwość i rozumienie potrzeb biznesu" dodaje inny rozmówca. Jako współzarządzająca praktyką skupia się na kwestiach regulacyjnych, prawie konkurencji i zagadnieniach cenowo-refundacyjnych."

   PLC Which Lawyer 2012

   Life Sciences: kwestie regulacyjne – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Life Sciences: ochrona konkurencji/prawo antymonopolowe - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Własność Intelektualna - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Chambers Europe 2011: Life Sciences: Band 1

   "Paulina Kieszkowska-Knapik jest powszechnie uważana za jednego z najlepszych doradców tej dziedzinie i chwalona za „szeroką wiedzę, doskonałe kompetencje i przenikliwość umysłu."

   PLC Which Lawyer 2011

   Life Sciences: kwestie ogólne – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Life Sciences: kwestie regulacyjne – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Life Sciences: ochrona konkurencji/prawo antymonopolowe - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Chambers Europe 2010: Life Sciences: Band 1

   "Rozmówcy podzielają opinię, że Paulina Kieszkowska-Knapik jest jednym z wyróżniających się prawników: „Posiada wyjątkową znajomość zagadnień regulacyjnych, cieszy się powszechnym szacunkiem i potrafi klarownie uzasadniać swoje propozycje.""

   PLC Which Lawyer 2010

   Life Sciences: Kwestie regulacyjne – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Własność Intelektualna - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Chambers Europe 2009: Life Sciences: Band 2

   "Paulina Kieszkowska-Knapik jest dobrze znana z kompleksowego podejścia do spraw, a klienci wysoko oceniają jej zdolność do dokonywania analizy prawnej wzbogaconej o propozycje rozwiązań biznesowych."

   PLC Which Lawyer 2008

   Life Sciences – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Własność Intelektualna - rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik

   Chambers Europe 2008: Life Sciences: Band 1

   Chambers Europe 2007: Life Sciences: Band 1

  • Ewa Rutkowska

   Polski

   Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 - Ewa Rutkowska została rekomendowana po raz 7. w kategorii Prawo Farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2015: Life Sciences: Band 1

   "Ewa Rutkowska chwalona jest przez klientów za doskonałe zdolności interpersonalne. Jak skomentował jeden z opiniodawców „potrafi prosto wyjaśniać sprawy osobom niezajmującym się prawem, co ma ogromne znaczenie." Inny chwali ją za „ogromną energię i umiejętność udzielania właściwych, proaktywnych porad.”  Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z branży farmaceutycznej w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności za produkt."

   Who’sWho Legal 2015 (Life Science) - rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Who’sWho Legal 2015 (Product Liability Defence) - rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Expert Guides – Women in Business Law 2014

   Ewa Rutkowska - (Product Liability).

   Chambers Europe 2014: Life Sciences: Band 1

   "Zdaniem rozmówców Ewa Rutkowska „posiada praktyczną wiedzę w dziedzinie prawa krajowego i unijnego, jest bardzo otwarta na dyskusję i rozważa różne możliwe scenariusze." Działa szczególnie aktywnie w dziedzinie prawa farmaceutycznego i sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt."

   Chambers Europe 2013: Life Sciences: Band 1

   "Ewa Rutkowska jest podziwiana jako „skuteczny prawnik obdarzony błyskotliwym umysłem i umiejętnością przyjaznego podejścia do klienta." Posiada znajomość całego zakresu zagadnień Life Sciences, chociaż ostatnio koncentruje się zwłaszcza na sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Rozmówcy chwalą ją za udzielanie jasnych i zrozumiałych porad."

   Chambers Europe 2012: Life Sciences: Grupa 1

   "Inni prawnicy określają współzarządzającą praktyką Ewę Rutkowską jako „wysoko wykwalifikowanego prawnika". Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi, handlowymi, odpowiedzialności za produkt i refundacyjnymi."

   PLC Which Lawyer 2012

   Life Sciences: Kwestie regulacyjne – rekomendowana Ewa Rutkowska

   Life Sciences: Kwestie handlowe – rekomendowana Ewa Rutkowska

   Chambers Europe 2011: Life Sciences: Band 1

   "Ewa Rutkowska jest także wyróżniana jako „genialny praktyk.""

   PLC Which Lawyer 2011

   Life Sciences: Kwestie regulacyjne – rekomendowana Ewa Rutkowska

   Life Sciences: Kwestie handlowe – rekomendowana Ewa Rutkowska

   Chambers Europe 2010: Life Sciences: Band 1

   "Ewa Rutkowska jest powszechnie szanowana za jej konstruktywne podejście: „Reprezentuje bardzo dobrą postawę, charakteryzującą się umiejętnością starannego i dogłębnego wyjaśniania zagadnień, cierpliwością potrzebną do forsowania rozwiązań do końca, bez wzbudzania animozji.""

   Chambers Europe 2009: Life Sciences: Band 1

   "Zarówno Ewa Rutkowska, jak i wschodząca gwiazda Agnieszka Zielińska-Krywoniuk posiadają opinię prawników doskonale radzących sobie w wysoce delikatnych sprawach. Rutkowska znana jest z rozpatrywania problemów z wielu różnych perspektyw i otrzymała najwyższe pochwały od klienta, w stanowczej ocenie którego „nie można życzyć sobie lepszego prawnika.""

   Chambers Europe 2008: Life Sciences: Band 2

   "Ewa Rutkowska zarządza zespołem Life Sciences i prowadzi sprawy z zakresu zagadnień regulacyjnych, reklamy oraz odpowiedzialności za produkt. Inni prawnicy mówią o niej, że „prawnik z dużym doświadczeniem oraz przyjaznym i nie tworzącym barier podejściem.""

  • Marcin Kolasiński

   Polski

   Chambers Europe 2015: Competition/Antitrust: Band 2

   "Marcin Kolasiński z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest bardzo uznanym prawnikiem doradzającym klientom z sektora farmaceutycznego w bieżących sprawach z zakresu prawa konkurencji dotyczących dystrybucji, compliance i marketingu. Klienci polecający jego usługi chwalą go za „przenikliwość i doświadczenie oraz dogłębną znajomość otoczenia regulacyjnego w Polsce.""

   Who’sWho Legal 2015 (Competition) - rekomendowany Marcin Kolasiński.

   Chambers Europe 2014: Competition/Antitrust: Band 2

   "Marcin Kolasiński niedawno opuścił Baker & McKenzie, by wraz z Pauliną Kieszkowską-Knapik i Ewą Rutkowską założyć specjalistyczną firmę pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Spółka Jawna. Jest coraz wyżej oceniany w rankingach dzięki doskonałym opiniom klientów. Będący pod wrażeniem respondenci mówią, że „jest proaktywny, jest bardzo lubiany przez kolegów z biznesu i naprawdę potrafi wytłumaczyć sprawy w sposób zrozumiały dla odbiorców." Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w tej dziedzinie."

   Chambers Europe 2013: Competition/Antitrust: Band 3

   "Marcin Kolasinski cieszy się uznaniem za dogłębną znajomość sektora farmaceutycznego. Klienci wskazują, że jego porady „ warte każdych pieniędzy” i cenią wysoko sposób, w jaki „rozumie on biznes i zaspokaja jego potrzeby.""

   Legal500 2013

   "Bardzo profesjonalny" (...) kierujący praktyką Marcin Kolasiński "twórczo kwestionuje status quo, aby znaleźć nowe strategie". "

   Chambers Europe 2012: Competition/Antitrust: Band 3

   "Rozmówcy charakteryzują Marcina Kolasinskiego jako „twórczego, nastawionego na szukanie rozwiązań i posiadającego wyjątkową wiedzę prawnika.""

   PLC Which Lawyer 2012

   Competition/Antitrust - rekomendowany Marcin Kolasiński

   Life Sciences: Ochrona konkurencji/prawo antymonopolowe - rekomendowany Marcin Kolasiński

   Legal500 2012

   (…) Marcin Kolasinski posiada „charyzmatyczną osobowość” i jest rekomendowany (…)

   Chambers Europe 2011: Competition/Antitrust: Band 3

   "Marcin Kolasinski jest „fantastycznym prawnikiem świetnie rozumiejącym sektor farmaceutyczny i wymagania organów ochrony konkurencji" stwierdzają rozmówcy."

   Legal500 2011

   Klienci chwalą Marcina Kolasinskiego za błyskotliwy umysł, analityczną osobowość i biznesowe podejście.

   PLC 2011

   Competition/Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   Chambers Europe 2010: Competition/Antitrust: Band 3

   "Marcin Kolasinski postrzegany jest przez rozmówców jako dynamiczny lider praktyki. Wyjątkowo wysoko cenione są jego zdolności w sprawach dotyczących sektora farmaceutycznego."

   PLC Which Lawyer 2010

   Competition/Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   Chambers Europe 2009: Competition/Antitrust: Band 3

   "Marcina Kolasińskiego wyróżniono jako niezwykle obiecujący talent."

  • Natalia Łojko

   Polski

   Expert Guides Rising Star 2015 - rekomendowana Natalia Łojko.

   Chambers Europe 2015: Life Sciences: Band 3

   "Natalia Łojko jest wysoko cenionym prawnikiem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, koncentrującym się na sprawach refundacyjnych. W uznaniu jej doświadczenia w tej dziedzinie, rośnie pozycja, którą zajmuje w rankingach prawników."

   Chambers Europe 2014: Life Sciences: Associate to watch

   "Natalia Łojko wzbudza podziw u komentatorów rynkowych, którzy oceniają, że „Jest bardzo doświadczona i posiada świetną reputację w tej dziedzinie."”

   Chambers Europe 2013: Life Sciences: Associate to watch

   "Trzeba zwrócić uwagę na Natalię Łojko, która jest wschodzącą gwiazdą zespołu i pojawiła się w rankingu po roku, w którym dostrzeżono jej rosnącą rolę jako doradcy wielu podmiotów sektora farmaceutycznego w zakresie nowej ustawy refundacyjnej."

  • Magdalena Bąkowska

   Polski

   Expert Guides Rising Star 2015 – rekomendowana Magdalena Bąkowska.

  • Agnieszka Zielińska - Krywoniuk

   Polski

   Chambers Europe 2009: Life Sciences: Rising Star

   "Zarówno Ewa Rutkowska, jak i wschodząca gwiazda Agnieszka Zielińska-Krywoniuk posiadają opinię prawników doskonale radzących sobie w wysoce delikatnych sprawach."

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI
KANCELARIA PRAWNA SP. J.
ul. Emilii Plater 25/8
00-688 Warszawa
T. +48 22 620 63 25
F. +48 22 101 73 38
biuro@krklegal.pl
KRS - 0000499898
NIP - 7010414793
REGON - 147128364
KONTO BANKOWE
mBank: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Konto PL: 95 1140 2004 0000 3602 7506 5236
Konto EUR: 35 1140 2004 0000 3412 0324 6998
Swift: BREXPLPWMBK